ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη κοινωνιοψυχολογικών παραγόντων σχετικά με τη δωρεά οργάνων: ο ρόλος του κοινωνικού μάρκετινγκ στην επιρροή των στάσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Study of social and psychological factors related to organ donation: the role of social marketing on the influence of attitudes
Δημιουργός :Βελέντζα, Δέσποινα
Συντελεστής :Κοκκινάκη, Φλώρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9545
Περίληψη :Σκοπός: Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη της κοινωνιοψυχολογικής διάστασης της Δωρεάς Οργάνων σε μια προσπάθεια κατανόησης εκείνων των παραγόντων που επιδρούν και καθορίζουν τις στάσεις και εν γένει τη συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στο εν λόγω ζήτημα. Παράλληλα μελετάται η θεωρία του Κοινωνικού Μάρκετινγκ, ως μια πηγή σχεδιασμού αποτελεσματικών παρεμβάσεων, για την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και την υιοθέτηση της επιθυμητής συμπεριφοράς σε σχέση με τη Δωρεά Οργάνων. Η εργασία δομήθηκε τόσο στο πλαίσιο βιβλιογραφικής ανασκόπησης όσο και στη διεξαγωγή πρωτογενούς μελέτης για την ανάδειξη των στάσεων του γενικού πληθυσμού στη γεωγραφική περιοχή του Ν. Αττικής.Μέθοδος: Η ερευνητική μελέτη διενεργήθηκε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 167 ατόμων από το γενικό πληθυσμό, με την προϋπόθεση να μην είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δωρητών Οργάνων, να μην έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση και να μην είναι σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση. Καλύτερες μεταβλητές ενδιαφέροντος ορίστηκαν οι στάσεις και η πρόθεση εγγραφής ως Δωρητής Οργάνων και προβλεπτικοί παράγοντες ορίστηκαν η ενσυναίσθηση, οι γνώσεις, η αποδοχή των δημόσιων πολιτικών, που έχουν εφαρμοστεί για τη ρύθμιση του τομέα της Δωρεάς Οργάνων και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα κατέδειξαν θετικές στάσεις ως προς τη δωρεά οργάνων, με ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες τις γνώσεις, τη γνωστική ενσυναίσθηση και το βαθμό θρησκευτικότητας, μια μεταβλητή των δημογραφικών χαρακτηριστικών, η οποία βρέθηκε να συσχετίζεται αρνητικά με τις στάσεις ως προς τη δωρεά οργάνων.Συζήτηση: Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας και σε συνάφεια με τη θεωρητική ανάλυση για την αξιοποίηση του Κοινωνικού Μάρκετινγκ στη Δωρεά Οργάνων, διατυπώθηκε πρόταση για τον σχεδιασμό μιας εθνικής εκστρατείας προώθησης της Δωρεάς με επιμέρους στόχους την ενίσχυση των γνώσεων και της γνωστικής ενσυναίσθησης και την αποδυνάμωση των εμποδίων που δημιουργεί ο υψηλός βαθμός θρησκευτικότητας, όπως αυτός ορίζεται από το επίπεδο ενασχόλησης ενός ατόμου με τις τελετουργίες του οργανωμένου θρησκευτικού πλαισίου, το οποίο έχει ασπαστεί (Πετρίδου, Α., 2018).
Purpose: This dissertation deals with the study of Sociopsychological aspect of Organ Donation, in an effort to comprehend all the factors that have an effect and define the attitude and generally the human behaviour towards this issue. Meantime, we study the theory of Social Marketing as a source for planning effective measures for the increase of social awareness and the adoption of a desired behaviour with regards the Organ Donation.This paper was based on a literature review and an original case study aiming to bring out the attitudes of the general population in the geographical area of Attica.Methodology: The study was carried out using a structured questionnaire to a sample of 167 people from the general population with the condition that they are not Registered Organ Donors, they have never undergone a transplant and they are not registered on a waiting list for transplant. Best variables of interest are considered the attitude and the intention to register as an Organ Donor, whereas forecasting variables are considered the empathy, the knowledge, the acceptance of public polices that have been implemented in the field of Organ Donation and finally the demographic characteristics. Results: The results showed positive attitudes towards organ donation with strong forecasting variables being knowledge and cognitive empathy. On the other hand, the degree of religiosity is a variance found to negatively affect the organ donation.Discussion: Basis on the results of the study and in relevance with the theoretical analysis for the utilization of Social Marketing in Organ Donation, a proposal was expressed for the planning of a National Campaign promoting the Organ Donation, with side targets being the increase of knowledge and the cognitive empathy and the weakening of barriers created by the high degree of religiosity, as this is defined by the level of a person’s engagement with the ritual of the religion that they have embraced (Petridou, A. 2018)
Λέξη κλειδί :Δωρεά οργάνων
Κοινωνικό μάρκετινγκ
Στάσεις
Ενσυναίσθηση
Γνώσεις
Organ donation
Social marketing
Attitudes
Empathy
Knowledge
Διαθέσιμο από :2022-06-25 10:54:36
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-06-25 10:54:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Velentza_2022.pdf

Τύπος: application/pdf