ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της πανδημίας στον κλάδο των ναυτιλιακών μεταφορών
Δημιουργός :Πινακίδου, Αθανασία
Συντελεστής :Κρητικός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Κορφιάτης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9596
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης που είχε η πανδημία της νόσου Covid-19 στις ναυτιλιακές μεταφορές .Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μία επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τα προβλήματα που η πανδημία δημιούργησε στην εύρυθμη λειτουργία της ,ιδιαίτερα στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών.Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται ένα μοντέλο παλινδρόμησης δεδομένων σε μορφή panel . Μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου εξετάστηκαν τα εισαγόμενα και εξαγόμενα από τη χώρα εμπορεύματα σε εμπορευματοκιβώτια ,υγρό και ξηρό χύδην φορτίο, για 7 ελληνικούς λιμένες με διαφορετικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 .Με βάση τα αποτελέσματα διατυπώθηκαν τα συμπεράσματα σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν περισσότερο την εύρυθμη λειτουργία των ναυτιλιακών μεταφορών στη χώρα και το είδος φορτίου το οποίο φαίνεται να επηρεάστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό.Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας εντοπίζεται σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα εισαγόμενα εμπορεύματα και στην πορεία της πανδημίας στη χώρα, όπως επίσης και στα μέτρα τα εφαρμόστηκαν για την αναχαίτιση της
The purpose of this Diploma Thesis was to investigate the impact of the Covid-19 pandemic on maritime transport. The first part of the paper is a review of the existing literature on the risks in supply chain and the problems that the pandemic created in the proper functioning of the supply chain and the maritime transport sector.The second part of the paper presents a panel data regression model. Through this model, the imported and exported goods in containers, liquid and dry bulk cargo, from 7 Greek ports with different qualitative and quantitative characteristics from January 2019 to June 2021 were examined. The results of the research demonstrated the factors that most affected the smooth operation of maritime transport in the country and the type of cargo that seems to be was affected to a greater extent.The computational results of the regression revealed a significant correlation between imported goods and the course of the pandemic in the Greece, as well as the strict measures the country adopted to contain it.
Λέξη κλειδί :Covid-19
Ναυτιλιακές μεταφορές
Εφοδιαστική αλυσίδα
Δεδομένα πάνελ
Παλινδρόμηση
Covid-19
Shipping
Maritime transport
Supply chain
Panel data
Διαθέσιμο από :2022-07-20 00:18:17
Ημερομηνία έκδοσης :07/14/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-20 00:18:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pinakidou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf