Συλλογές
Τίτλος Gender gap and targeted fiscal policy in United States
Εναλλακτικός τίτλος Το χάσμα μεταξύ των φύλων και στοχευμένη δημοσιονομική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Δημιουργός Χατζημάρκου, Ραφαήλ, Hadjimarcou, Rafael
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Tzavalis, Elias
Vasilatos, Evangelos
Varthalitis, Petros
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10014
Περίληψη The purpose of this research was to find out if the gender gap exists and which are the factors of this disparity. A descriptive and graphic data analysis, of monthly data, was conducted to understand better what gender gap is. The results of this analysis found out that the gender gap in USA, from January of 2003 to December of 2020 is a fact. It is also examined how the fiscal policies can reduce this gap and what solutions the USA have been already implied. There is also an attempt to correlate the findings with the Great Recession and the Corona Virus by using the literature. However, by using the SARIMAX model, some predictions have been made, which conclude to a result that the gender gap will exist until the 2030, but fortunately it will be declined.
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν υπάρχει το χάσμα μεταξύ των φύλων και ποιοι είναι οι παράγοντες αυτής της ανισότητας. Μια περιγραφική και γραφική ανάλυση δεδομένων, μηνιαίων δεδομένων, πραγματοποιήθηκε για να κατανοηθεί καλύτερα τι είναι το χάσμα μεταξύ των φύλων. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης διαπίστωσαν ότι το χάσμα των φύλων στις ΗΠΑ, από τον Ιανουάριο του 2003 έως τον Δεκέμβριο του 2020 είναι γεγονός. Εξετάζεται επίσης πώς οι δημοσιονομικές πολιτικές μπορούν να μειώσουν αυτό το χάσμα και ποιες λύσεις έχουν ήδη υπονοηθεί από τις ΗΠΑ. Γίνεται επίσης μια προσπάθεια συσχέτισης των ευρημάτων με τη Μεγάλη Ύφεση και τον Κορωνοϊό χρησιμοποιώντας τη βιβλιογραφία. Ωστόσο, με τη χρήση του μοντέλου SARIMAX, έχουν γίνει κάποιες προβλέψεις, οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το χάσμα των φύλων θα υπάρχει μέχρι το 2030, αλλά ευτυχώς θα μειωθεί.
Λέξη κλειδί Δημοσιονομική πολιτική
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Gender gap
Disparity
Fiscal policy
United States of America
Ανισότητα
Χάσμα μεταξύ των φύλων
Διαθέσιμο από 2023-02-03 17:30:08
Ημερομηνία έκδοσης 23-01-2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-02-03 17:30:08
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/