Συλλογές
Τίτλος Nonlinear regime-switching models and their forecasting performance against linear autoregressive
Εναλλακτικός τίτλος Μη γραμμικά μοντέλα αλλαγής καταστάσεων και η προβλεπτική τους ικανότητα εναντίον του γραμμικού αυτοπαλίνδρομου
Δημιουργός Βλαμάκης, Ελευθέριος, Vlamakis, Eleftherios
Συντελεστής Tzavalis, Elias
Arvanitis, Stylianos
Vasilatos, Evangelos
Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 84p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10091
Περίληψη In this dissertation we analyze the basic non-linear regime switching models. For example, we present their mathematical form, their estimation methods, as well as the diagnostic checking methods of each model. Then, we proceed to an empirical work, where we compare the predictions of a Self-Exciting Threshold Autoregressive model with those of a classical Linear Autoregressive.
Στην παρούσα διπλωματική αναλύουμε τα βασικά μη γραμμικά μοντέλα αλλαγής καταστάσεων (regime - switching). Για παράδειγμα, παρουσιάζουμε την μαθηματική τους μορφή, τις μεθόδους εκτίμησης τους καθώς επίσης και τις μεθόδους ελέγχου του εκάστοτε μοντέλου. Στη συνέχεια, προχωράμε σε μία εμπειρική εργασία, όπου συγκρίνουμε τις προβλέψεις ενός Self-Exciting Threshold Autoregressive μοντέλου με εκείνες ενός κλασσικού Linear Autoregressive.
Λέξη κλειδί Χρονολογικές σειρές
Οικονομετρία
Πρόβλεψη
Time series
Econometrics
Forecasting
Διαθέσιμο από 2023-02-21 10:45:50
Ημερομηνία έκδοσης 2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-02-21 10:45:50
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/