Συλλογές
Τίτλος Μια διερευνητική μελέτη των σχέσεων μάρκετινγκ και πωλήσεων: προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις
Εναλλακτικός τίτλος An exploratory investigation of marketing-sales relationship: antecedents and consequences
Δημιουργός Λιονάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Λυμπερόπουλος, Κωνσταντίνος
Κουρεμένος, Αθανάσιος
Πανηγυράκης, Γεώργιος
Δημητριάδης, Σέργιος
Παπαβασιλείου, Νικόλαος
Αυλωνίτης, Γεώργιος
Γούναρης, Σπυρίδων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 511σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10289
Περίληψη Η διατριβή εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων, διερευνώντας συγκεκριμένους οργανωτικούς και λειτουργικούς παράγοντες ως πηγές σύγκρουσης Μάρκετινγκ-Πωλήσεων, καθώς και τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης στην απόδοση της εταιρείας. Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από διευθυντές μάρκετινγκ και πωλήσεων 132 εταιρειών καταναλωτικών αγαθών, η διατριβή προσδιορίζει ως πηγές σύγκρουσης μάρκετινγκ-πωλήσεων (α) το χαμηλό βαθμό προσανατολισμού προς την αγορά, (β) τις ασυμβατότητες στις αντιλήψεις των υπευθύνων μάρκετινγκ και πωλήσεων σχετικά με τη στρατηγική της εταιρείας τους, (γ) το άνισο επίπεδο ισχύος μεταξύ των τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, (δ) τις διαφορές στις αντιλήψεις των διευθυντών μάρκετινγκ και πωλήσεων σχετικά με τη σημασία των βασικών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και (ε) τη χαμηλή ποιότητα συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων για την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων, και ως συνέπεια αυτής της σύγκρουσης η μειωμένη απόδοση της εταιρείας. Η προτάσεις τις διατριβής αφορούν κυρίως σε καθοδήγηση προς την ανώτατη διοίκηση σχετικά με την οργάνωση και τις σχέσεις των Πωλήσεων και του Μάρκετινγκ, ενώ συζητούνται περαιτέρω επιπτώσεις της διατριβής.
The dissertation focuses on the relationships between the Marketing and Sales (MS) units, exploring specific organizational and functional factors as sources of M-S conflict, as well as the consequences of this conflict on company performance. Based on the data collected from both M and S managers of 132 consumer goods’ companies, the dissertation identifies as sources of MS conflict (a) the low degree of market orientation, (b) inconsistencies in the perceptions of MS managers regarding their respective companies strategy, (c) the unequal level of power between the MS departments, (d) differences in the perceptions of MS managers regarding the importance of basic marketing activities, and (e) the low quality of cooperation between MS departments for the execution of these activities, and as a consequence of this conflict the reduced company performance. The dissertation proposes guidance in top management regarding the organization and interface of MS.
Λέξη κλειδί Company performance
Conflict
Marketing
Sales
Πωλήσεις
Μάρκετινγκ
Σχέσεις
Απόδοση επιχείρησης
Διαθέσιμο από 2023-03-31 16:10:48
Ημερομηνία έκδοσης 2010
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-03-31 16:10:48
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/