Συλλογές
Τίτλος Brand image της εταιρείας Apple Inc.
Εναλλακτικός τίτλος Brand image of Apple Inc.
Δημιουργός Χαντζή, Σταυρούλα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Αργουσλίδης, Παρασκευάς
Σκαρμέας, Διονύσιος
Σταθακόπουλος, Βλάσιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 85σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10623
Περίληψη The purpose of this thesis is to investigate the brand image of Apple Inc. Brand image is about how consumers perceive the brand.According to the literature, brand awareness, perceived quality, brand leadership, brand trust and perceived value are considered to be the factors influencing brand image. In turn, brand image can influence consumer attitudes and behaviors such as brand loyalty, consumer satisfaction with the brand, and word of mouth. In addition to the bibliographic research, quantitative research was carried out using a structured questionnaire. 200 people participated in the empirical study of which 140 responded positively. Primary data were collected from the structured questionnaires that were distributed and all responses were mandatory. Upon completion of data collection, statistical analysis was performed using the SPPS package. Analyzes were performed to test the measurement scales through Factor Analysis and reliability testing through Cronbach a. The analyzes performed to analyze the factors affecting brand image were the multivariate analysis of multiple regression. To measure the consequences of the brand image, correlation analysis (Pearson Correlation) was used to examine the correlation between the variables. The conclusions obtained from the analyzes carried out are that the image of the brand is mainly influenced by the trust towards the brand, while it is not influenced by the perceived quality. Also, regarding the relationship of brand image with brand loyalty, consumer satisfaction with the brand, and word of mouth, there is a strong correlation and to the greatest extent positive correlation with brand image has word-of-mouth communication.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της εικόνας της μάρκας της εταιρείας Apple Inc. Η εικόνα της επωνυμίας αφορά το πώς οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται το εμπορικό σήμα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η αναγνωρισιμότητα της μάρκας, η αντιλαμβανόμενη ποιότητα, η ηγεσία της μάρκας, η εμπιστοσύνη στη μάρκα και η αντιλαμβανόμενη αξία θεωρούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα της μάρκας. Με τη σειρά της, η εικόνα της μάρκας μπορεί να επηρεάσει στάσεις και συμπεριφορές των καταναλωτών όπως, η πιστότητα απέναντι στη μάρκα, η ικανοποίηση των καταναλωτών από τη μάρκα και η από στόμα σε στόμα επικοινωνία. Εκτός από τη βιβλιογραφική έρευνα πραγματοποιήθηκε και ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Στην εμπειρική μελέτη συμμετείχαν 200 άτομα από τους οποίους οι 140 απάντησαν θετικά. Τα πρωτογενή στοιχεία συλλέχθηκαν από τα δομημένα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν και όλες οι απαντήσεις ήταν υποχρεωτικές. Με την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων, διενεργήθηκε στατιστική ανάλυση μέσω του πακέτου SPPS. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για τον έλεγχο των κλιμάκων μέτρησης μέσω της Factor Analysis και έλεγχος αξιοπιστίας μέσω της Cronbach a. Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την εικόνα της μάρκας ήταν η πολυμεταβλητή ανάλυση της πολλαπλής παλινδρόμησης. Για τη μέτρηση των συνεπειών από την εικόνα της μάρκας χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συσχέτισης (Pearson Correlation) για την εξέταση της συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι ότι η εικόνα της μάρκας επηρεάζεται κυρίως από την εμπιστοσύνη απέναντι στη μάρκα, ενώ δεν επηρεάζεται από την αντιλαμβανόμενη ποιότητα. Επίσης όσον αφορά τη σχέση της εικόνας της μάρκας με την πιστότητα απέναντι στη μάρκα, την ικανοποίηση των καταναλωτών από την μάρκα αλλά και την από στόμα σε στόμα επικοινωνία υπάρχει ισχυρή συσχέτιση και στο μεγαλύτερο βαθμό θετική συσχέτιση με την εικόνα της μάρκας έχει η από στόμα σε στόμα επικοινωνία.
Λέξη κλειδί Εικόνα μάρκας
Τεχνολογία
Έρευνα
Brand image
Technology
Research
Apple Inc.
Διαθέσιμο από 2023-07-06 19:15:41
Ημερομηνία έκδοσης 22-06-2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-07-06 19:15:41
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/