Συλλογές
Τίτλος Demand estimation and stock management with sales information
Εναλλακτικός τίτλος Εκτίμηση ζήτησης και διαχείριση αποθεμάτων με πληροφορία πωλήσεων
Δημιουργός Σκαρτσίλας, Παναγιώτης, Skartsilas, Panagiotis
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Informatics
Burnetas, Apostolos
Dimitrakopoulos, Yiannis
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 64p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10641
Περίληψη This study examines the approach by which we can approximately estimate stochastic demand in any newsvendor problem. We compare a number of models for the current problem and identify the best one among them for demand estimation as well as profit optimization.
Στην παρούσα εργασία μελετάται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε προσεγγιστικά την στοχαστικη ζήτηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα εφημεριδοπώλη. Συγκρίνουμε για το παρόν πρόβλημα μια σειρά απο μοντέλα και διακρίνουμε το καλύτερο μεταξύ αυτών για την εκτίμηση της ζήτησης αλλα και τη βελτιστοποίηση των κερδών.
Λέξη κλειδί Demand
Stock
Εκτίμηση
Ζήτηση
Απόθεμα
kaplan-meier
Newsvendor
Estimation
Εφημεριδοπώλης
Διαθέσιμο από 2023-07-13 12:39:11
Ημερομηνία έκδοσης 10-07-2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-07-13 12:39:11
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/