Συλλογές
Τίτλος Digital skills gap in the era of business transformation
Εναλλακτικός τίτλος Χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην εποχή του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων
Δημιουργός Διδάγγελος, Αθανάσιος-Μάριος, Didangelos, Athanasios-Marios
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology
Manolopoulos, Dimitrios
Androutsopoulos, Konstantinos
Fraidaki, Katerina
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 66p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11006
Περίληψη This dissertation delves into the complexities surrounding the intention to use digital skills within contemporary workplaces. The study focuses on uncovering the cultural and social influences that correlate with the intention to adopt digital technologies, particularly emphasizing the perceived ease of use and usefulness, while also exploring the significance of resources provided by organizations. Leveraging a structured questionnaire and comprehensive statistical analyses, this research navigates through relatively unexplored territories within the limited literature landscape regarding the digital skills gap and technology acceptance. The study synthesizes concepts from the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) and the Resource-Based View (RBV), shedding light on the intricate relationships between individual perceptions, organizational resources, and technology acceptance. The findings offer nuanced insights into the factors influencing digital skill adoption, highlighting the need for further exploration into the interplay of cultural and social influences on technology acceptance. This dissertation serves as a valuable contribution to understanding the dynamics of digital skill adoption in workplaces and provides a foundation for future research endeavors aimed at enhancing technology acceptance strategies within organizational settings.
Αυτή η διατριβή εμβαθύνει στις πολυπλοκότητες που περιβάλλουν την πρόθεση χρήσης ψηφιακών δεξιοτήτων σε σύγχρονους χώρους εργασίας. Η μελέτη εστιάζει στην αποκάλυψη των πολιτιστικών και κοινωνικών επιρροών που σχετίζονται με την πρόθεση υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιληπτή ευκολία χρήσης και χρησιμότητα, διερευνώντας παράλληλα τη σημασία των πόρων που παρέχονται από οργανισμούς. Αξιοποιώντας ένα δομημένο ερωτηματολόγιο και περιεκτικές στατιστικές αναλύσεις, αυτή η έρευνα περιηγείται σε σχετικά ανεξερεύνητες περιοχές εντός του περιορισμένου λογοτεχνικού τοπίου σχετικά με το χάσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων και την αποδοχή της τεχνολογίας. Η μελέτη συνθέτει έννοιες από την Ενοποιημένη Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας (UTAUT) και την Προοπτική βάσει Πόρων (RBV), ρίχνοντας φως στις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των ατομικών αντιλήψεων, των οργανωτικών πόρων και της αποδοχής της τεχνολογίας. Τα ευρήματα προσφέρουν διαφοροποιημένες γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση στην αλληλεπίδραση πολιτιστικών και κοινωνικών επιρροών στην αποδοχή της τεχνολογίας. Αυτή η διατριβή χρησιμεύει ως πολύτιμη συμβολή στην κατανόηση της δυναμικής της υιοθέτησης ψηφιακών δεξιοτήτων στους χώρους εργασίας και παρέχει τη βάση για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν στην ενίσχυση των στρατηγικών αποδοχής της τεχνολογίας εντός των οργανωτικών πλαισίων.
Λέξη κλειδί Πρόθεση χρήσης τεχνολογίας
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Αποδοχή τεχνολογίας
Ψηφιακές δεξιότητες
Πρόθεση υιοθέτησης τεχνολογίας
Digital skills
Digital transformation
Technology acceptance
Intention to use digital technologies
Intention to adopt digital technologies
Διαθέσιμο από 2024-02-12 11:14:08
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2024
Ημερομηνία κατάθεσης 2024-02-12 11:14:08
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/