Συλλογές
Τίτλος Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, στην αγορά ενέργειας
Εναλλακτικός τίτλος Unfair business to consumer commercial practices in the energy market
Δημιουργός Κελεσίδου, Ελισάβετ
Συντελεστής Αναγνωσταράς, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Καρύδης, Γεώργιος
Πλιάκος, Αστέριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 53σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11352
Περίληψη The present thesis focuses on documenting the various forms of unfair commercial practices that are applied by businesses to consumers in the energy market. It attempts to highlight the problems in the application of unfair commercial practices by companies engaged in energy activities, both to consumers and between them, which creates conditions of unfair competition, the means of consumer’s protection, as they have been formed over time, at the legislative level, by the European Union, but also in the domestic legal order and finally, opinions of the independent Regulatory Authority for Energy, and also relevant case-law of the Court of Justice of the European Union and the Greek courts are cited.
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην καταγραφή των διάφορων μορφών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίες εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές στην αγορά της ενέργειας. Επιχειρείται η ανάδειξη της προβληματικής κατά την εφαρμογή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από τις επιχειρήσεις που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες, τόσο προς τους καταναλωτές, όσο και μεταξύ τους, γεγονός το οποίο δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, τα μέσα προστασίας των καταναλωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά, σε νομοθετικό επίπεδο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην εγχώρια έννομη τάξη και τέλος, παρατίθενται γνωμοδοτήσεις της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αλλά και σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών Δικαστηρίων, η οποία και διαμόρφωσε το πεδίο αντιμετώπισης ανάλογων υποθέσεων που άπτονται του αντικειμένου της εφαρμογής των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αγορά της ενέργειας.
Λέξη κλειδί Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
Αγορά ενέργειας
Καταναλωτές
Unfair trading practices
Energy market
Consumers
Διαθέσιμο από 2024-04-21 21:16:47
Ημερομηνία έκδοσης 04-03-2024
Ημερομηνία κατάθεσης 2024-04-21 21:16:47
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/