Συλλογές
Τίτλος Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης: μια βιβλιογραφική ανάλυση σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της μετάβασης από τα ενεργειακά συστήματα που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών απασχόλησης, της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας της κοινωνίας
Εναλλακτικός τίτλος Socio-economic impacts of energy transitions: analyze the literature on the social and economic consequences of transitioning from fossil fuel-based energy systems to renewable energy, including employment opportunities, economic development, and community resilience
Δημιουργός Κερασίδης, Όθων-Ραφαήλ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Κουντούρη, Φοίβη
Χάλκος, Γεώργιος
Χατζησταμούλου, Νικόλαος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 46σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11372
Περίληψη Η παγκόσμια επιταγή για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της μετάβασης από τα ενεργειακά συστήματα που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρουσιάζει προκλήσεις και ευκαιρίες για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Η παρούσα διπλωματική βιβλιογραφική εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των πολυπλεύρων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης από τα ενεργειακά συστήματα που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αντιμετωπίζει την παγκόσμια επιταγή για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ως κρίσιμη πρόκληση, παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Μέσω μιας διαφοροποιημένης ανάλυσης, χρησιμοποιώντας θεωρητικά πλαίσια όπως η περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets (EKC), η ενεργειακή δικαιοσύνη και η θεωρία της δίκαιης μετάβασης, εξετάζονται οι επιπτώσεις στην απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων. Μελετώνται επίσης πρακτικές περιπτώσεις από τη Γερμανία και τη Δανία για να αποκτηθεί πρακτική εμπειρία σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, προτείνονται στρατηγικές για την υπέρβαση των εμποδίων και η επίδραση των ηθικών εκτιμήσεων και των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης στην προώθηση της βιώσιμης ενέργειας και της κοινωνικής ευημερίας εξετάζεται προσεκτικά.
The global imperative to mitigate climate change through the transition from fossil fuel-based energy systems to renewable energy presents challenges and opportunities for socio-economic development. This thesis focuses on the analysis of the multifaceted socio-economic impacts of the transition from fossil fuel-based energy systems to renewable energy. It addresses the global imperative to mitigate climate change as a critical challenge, presenting the opportunities and challenges for socio-economic development. Through a nuanced analysis, using theoretical frameworks such as the Kuznets Environmental Curve (EKC), energy justice and just transition theory, the implications for employment, economic growth and community resilience are examined. Practical cases from Germany and Denmark are also studied to gain practical experience on the impacts of energy transition at the national level. Finally, strategies for overcoming barriers are proposed and the impact of ethical considerations and social justice principles in promoting sustainable energy and social well-being is carefully examined.
Λέξη κλειδί Social resilience
Economic development
Employment opportunities
Fossil fuels
Energy transition
Κοινωνική ανθεκτικότητα
Οικονομική ανάπτυξη
Ευκαιρίες απασχόλησης
Ενεργειακή μετάβαση
Ορυκτά καύσιμα
Διαθέσιμο από 2024-04-21 15:28:24
Ημερομηνία έκδοσης 28-03-2024
Ημερομηνία κατάθεσης 2024-04-21 15:28:24
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/