Συλλογές
Τίτλος Η σημασία των στόχων της βιομηχανικής πολιτικής κατά την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων του ανταγωνισμού
Εναλλακτικός τίτλος The importance of industrial policy objectives and the application of EU competition rules
Δημιουργός Βλάσσης, Παναγιώτης
Συντελεστής Αναγνωσταράς, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Πλιάκος, Αστέριος
Καρύδης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 91σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11375
Περίληψη This Thesis evaluate the existing framework of competition rules in relation to the challenges shaped by the new conditions and developments at the global geopolitical and economic level. Evaluate the existing rules of preventing anti-competitive behavior and practices available to the European Union, and evaluate also their possible amendment due to the mandatory structures that the industrial policy of the European Union will undergo, mainly due to the need to review state aid and the debate that has dominated the possibility of creation "European champions" in business.Evaluate the current situation in the global and European economy and expects the way European policy will react, as it is sure to be affected by the new conditions for industrial policy inside and outside the European Union and mainly by climate change. The aim of this Thesis is to evaluate the decisions and policies that the European Union is sure to take in the near future, which may have to favor specific companies of countries that are the engine of the European economy, in order to avoid the possible deindustrialization of Europe. Certainly, this evaluation sets as a basis that it should not amend the rules of competition and weaken the other economic productive forces of the European economy, which are represented by the activity of Small and Medium Enterprises, and consist another basic pillar of economic development in the Union.
Η παρούσα εργασία αξιολογεί το υφιστάμενο πλαίσιο των κανόνων ανταγωνισμού εν σχέσει με τις προκλήσεις που διαμορφώνουν οι νέες συνθήκες και εξελίξεις σε παγκόσμιο γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Ερευνά τα υφιστάμενα μέσα αποτροπής αντι-ανταγωνιστικών συμπεριφορών και πρακτικών που διαθέτει η Ένωση, και την τυχόν καταστρατήγηση τους λόγω των υποχρεωτικών διαρθρώσεων που θα υποστεί η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω ανάγκης αναθεώρησης των κρατικών ενισχύσεων και της συζήτησης που έχει κυριαρχήσει για την δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών» στις επιχειρήσεις. Αξιολογεί την διαμορφωθείσα κατάσταση στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία και πιθανολογεί τον τρόπο αντίδρασης της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς είναι βέβαιο ότι επηρεάζεται από τις νέες συνθήκες για την βιομηχανική πολιτική εντός και εκτός της ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από την κλιματική αλλαγή. Στόχος της παρούσας είναι να αξιολογήσει τις αποφάσεις και τις πολιτικές που είναι βέβαιο ότι θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο διάστημα, οι οποίες τυχόν θα πρέπει να ευνοήσουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρών που αποτελούν την ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, ώστε να αποφευχθεί η τυχόν αποβιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Βέβαια η αξιολόγηση αυτή θέτει ως βάση, ότι δεν πρέπει να καταστρατηγήσει τους κανόνες του ανταγωνισμού και να αδυνατίσει τις λοιπές οικονομικές παραγωγικές δυνάμεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι οποίες εκπροσωπούνται από την δραστηριότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που αποτελούν έτερο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση.
Λέξη κλειδί Ανταγωνισμός
Βιομηχανική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Competition
Industrial policy
European Union (EU)
Διαθέσιμο από 2024-04-23 14:03:26
Ημερομηνία έκδοσης 01-04-2024
Ημερομηνία κατάθεσης 2024-04-23 14:03:26
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/