Συλλογές
Τίτλος Η σχέση μεταξύ καιρικών συνθηκών και μετοχικών αποδόσεων στο χρηματιστήριο Αθηνών
Εναλλακτικός τίτλος The relationship between weather conditions and stock returns in Athens stock exchange
Δημιουργός Παΐσης, Αθανάσιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τσεκρέκος, Ανδριανός
Λελεδάκης, Γεώργιος
Επίσκοπος, Αθανάσιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 61σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11376
Περίληψη Studies in the field of Psychology support the existence of the weather effect on people’s mood. Saunders (1993), Hirshleifer and Shumway (2003) argue that the weather could influence the behavior of market makers, which should therefore, be reflected in stock returns. This specific thesis examines and investigates the potential relationship between stock index returns and specific weather phenomena in the Greek Stock Exchange. It focuses on analyzing the effect of specific weather conditions on the Athens General Composite, the FTSE Athex Large Cap and the FTSE Athex Mid Cap of the Greek Stock Exchange. Firstly, a One-Way Anova test is performed, followed by the Kruskal-Wallis non-parametric test. The findings confirm, in the first instance, the influence of the weather on the stock market, particularly the qualitative variable of «total cloud cover» on our indicators. However, this cannot be observed for the variables of «temperature» and «relative humidity». Finally, in all regression models applied subsequently, it is evident that the variables «temperature», «total cloud cover» and «relative humidity» were not statistically significant in any of the cases.
Μελέτες στον κλάδο της Ψυχολογίας υποστηρίζουν την ύπαρξη της επίδρασης του καιρού στη διάθεση. Ο Saunders (1993) και οι Hirshleifer και Shumway (2003), υποστηρίζουν ότι ο καιρός θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμπεριφορά των διαπραγματευτών αγοράς κάτι που ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στις αποδόσεις των μετοχών. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εξετάζει και διερευνά την πιθανή σχέση μεταξύ αποδόσεων μετοχικών δεικτών και συγκεκριμένων μετεωρολογικών φαινομένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Εστιάζει στην ανάλυση της επίδρασης συγκεκριμένων καιρικών συνθηκών στoν Γενικό δείκτη, τον Δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης και τον Δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Αρχικά εκτελείται ένας έλεγχος One – Way Anova και στη συνέχεια ο μη παραμετρικός έλεγχος των Kruskal – Wallis, τα ευρήματα των οποίων επιβεβαιώνουν σε πρώτη φάση την επιρροή του καιρού στο χρηματιστήριο και στην προκειμένη περίπτωση της ποιοτική μεταβλητή της «ολικής νέφωσης» στους δείκτες μας. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει και για τις μεταβλητές «θερμοκρασία» και «σχετική υγρασία». Τέλος, από τα μοντέλα παλινδρόμησης που εφαρμόστηκαν στη συνέχεια, φάνηκε σε όλες τις περιπτώσεις, ότι οι μεταβλητές «θερμοκρασία», «ολική νέφωση» και «σχετική υγρασία». δεν είναι στατιστικά σημαντικές για αυτά.
Λέξη κλειδί Καιρός
Χρηματιστήριο
Δείκτης
Διάθεση
Επιρροή
Weather
Stock market
Index
Mood
Effect
Διαθέσιμο από 2024-04-19 20:41:42
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2024
Ημερομηνία κατάθεσης 2024-04-19 20:41:42
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/