Συλλογές
Τίτλος Ανοιχτή καινοτομία στον δημόσιο τομέα
Εναλλακτικός τίτλος Open innovation in the public sector
Δημιουργός Πετρόπουλος, Χρυσοβαλάντης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πουλυμενάκου, Αγγελική
Μανωλόπουλος, Δημήτριος
Βουδούρη, Ειρήνη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 69σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11378
Περίληψη The public sector represents a major economic part of any society, affecting the daily lives of citizens. The efficient functioning of the public sector is a key prerequisite for the provision of essential services. This thesis explores open innovation in the public sector to provide an understanding of it as a method that can enhance the quality of life of citizens who become part of this process. Around open innovation there is an analysis on the influences it has brought overall, the correlation it has gained with collaborative innovation and the changes it has brought to business models mainly in the public and private sector. The research problems are then taken up by understanding the factors influencing to implement open innovation in the public sector and what results it brings with its implementation. Through this process, there is a space to identify the factors that enhance or hinder Open Innovation to take action in the public sector and the impact it leaves. Finally, we take examples of Open Innovation that have been implemented in Greece to show the relationship between theory and practice. The conclusions show the interdependence between the factors for effective innovation with the help of the external environment and the dynamic expansion of efficiency that can come with the precondition of harmony in internal and external processes.
Ο Δημόσιος τομέας αντιπροσωπεύει ένα μείζον οικονομικό τμήμα κάθε κοινωνίας, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή των πολιτών. Η αποτελεσματική λειτουργία του δημόσιου τομέα είναι κύρια προϋπόθεση για την παροχή βασικών υπηρεσιών. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξερευνά την ανοιχτή καινοτομία στον δημόσιο τομέα ώστε να δοθεί η κατανόηση της ως μια μέθοδος που μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών οι οποίοι γίνονται μέρος αυτής της διαδικασίας. Γύρω από την ανοιχτή καινοτομία υπάρχει ανάλυση στις επιρροές που έχει φέρει συνολικά, την συσχέτιση που έχει αποκτήσει με την συνεργατική καινοτομία και τις έχει αλλαγές που έχει φέρει στα επιχειρηματικά μοντέλα κυρίως του δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Στην συνέχεια παίρνουν θέση τα ερευνητικά προβλήματα με την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζει να εφαρμοσθεί η ανοιχτή καινοτομία στον δημόσιο τομέα και τι αποτελέσματα φέρνει με την εφαρμογή της. Μέσα από αυτή την διαδικασία ανοίγει ο δρόμος για την αναγνώριση των παραγόντων που ενισχύουν ή εμποδίζουν την Ανοιχτή Καινοτομία να λάβει δράση στο δημόσιο τομέα και το αντίκτυπο που αφήνει. Στο τέλος, παίρνουμε παραδείγματα Ανοιχτής καινοτομίας που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα ώστε να φανεί η σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης. Από τα συμπεράσματα φαίνεται η αλληλεξάρτηση που έχουν οι παράγοντες μεταξύ τους για την αποτελεσματική καινοτομία με βοήθεια του εξωτερικού περιβάλλοντος και η δυναμική επέκταση της αποδοτικότητας που μπορεί να έρθει με προϋπόθεση την αρμονία στις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες.
Λέξη κλειδί Βιωσιμότητα
Διαφάνεια
Γραφειοκρατία
Ανοιχτή καινοτομία
Τεχνολογία
Open innovation
Bureaucracy
Sustainability
Transparency
Technology
Διαθέσιμο από 2024-04-24 13:29:46
Ημερομηνία έκδοσης 08-04-2024
Ημερομηνία κατάθεσης 2024-04-24 13:29:46
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/