Συλλογές
Τίτλος Παρατηρήσεις επί της χρήσεως του συντελεστού συσχετίσεως
Δημιουργός Αθανασιάδης, Κ.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 29-38
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1936
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση