Συλλογές
Τίτλος Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις: διαδικασίες και συγκριτική μελέτη
Δημιουργός Κωτσόπουλος, Παναγιώτης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Κορλίρας, Παναγιώτης
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 106σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων τόσο ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την υλοποίηση τους όσο και ως προς τη διαχρονική εξέλιξη τους στον ελληνικό χώρο. Είναι γεγονός ότι η παροχή δανείων, πιστώσεων και εγγυήσεων είναι ταυτόσημη με την έννοια του πιστωτικού ιδρύματος. Η βασική αρχή στις χορηγήσεις είναι η διασφάλιση των συμφερόντων της τράπεζας με την πρόληψη των πιθανών μελλοντικών κινδύνων και την κατάλληλη και έγκαιρη αντιμετώπιση τους. Έτσι στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται λόγος για τα πιστωτικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ένα πιστωτικό ίδρυμα για τη χορήγηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η ύπαρξη ενός πλαισίου κριτηρίων για την επιλογή ή όχι ενός δανείου είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή του πιστωτικού κινδύνου. Στη συνέχεια αναλύονται οι μέθοδοι εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου και ο τρόπος υπολογισμού της δανειακής απόδοσης. Κατά την εξέταση των μεθόδων ποσοτικοποίησης του πιστωτικού κινδύνου αναφέρονται τόσο παλαιότερα μοντέλα βαθμολόγησης φερεγγυότητας του πιστούχου όσο και νεότερα που χρησιμοποιούνται τις τελευταίες δύο δεκαετίες όπως το Credit Metrics, Credit Risk+ και το KMV. Ύστερα γίνεται αναφορά στα είδη των εξασφαλίσεων και εγγυήσεων που πρέπει ένα πιστωτικό ίδρυμα να λαμβάνει προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή αποπληρωμή της πιστοδότησης. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται και οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τις εξασφαλίσεις. Ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος αναλύονται το περιεχόμενο των εισηγήσεων, η εγκριτική διαδικασία, οι κατηγορίες ταξινόμησης των πιστοδοτήσεων καθώς και η σημασία της παρακολούθησης για την ομαλή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρείται μια συγκριτική μελέτη της ελληνικής αγοράς στον τομέα των χορηγήσεων. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στα χαρακτηριστικά της αγοράς των χορηγήσεων τόσο κατά το παρελθόν όσο και σήμερα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των ελληνικών εμπορικών τραπεζών καθώς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός τους στον τομέα των χορηγήσεων με τις συνέπειες που αυτός έχει στην εξέλιξη των χορηγητικών επιτοκίων, στη διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των καθυστερήσεων και στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ιδίως στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, παρουσιάζονται τα συγκριτικά αποτελέσματα χορηγήσεων μεγάλων τραπεζών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την τελευταία διετία καταδεικνύοντας τη στροφή του τραπεζικού ενδιαφέροντος σ’ αυτόν τον τομέα. Τέλος γίνεται μια σύγκριση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων όπως αυτή διαμορφώνεται το 2005 και όπως αυτή προβλέπεται να εξελιχθεί ύστερα από τρία χρόνια αποδεικνύοντας την αύξηση που επίκειται στον τομέα του retail.
Λέξη κλειδί Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοδότηση
Φερεγγυότητα
Πιστωτική πολιτική
Οικονομικό υπόδειγμα
Banking system
Financing
Solvency
Credit policy
Economic models
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2006
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/