Συλλογές
Τίτλος Δίκαιον των αξιογράφων: πανεπιστημιακαί παραδόσεις
Δημιουργός Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Εκδότης Το Νομικόν, Σάκκουλας Αντ. Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 115σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις
Πιστωτικοί τίτλοι
Ημερομηνία έκδοσης 19--