Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογή της εκτίμησης ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA) σε ασφαλιστικές εταιρείες σύμφωνα με τις οδηγίες του νέου νομοθετικού πλαισίου (SOLVENCY II)
Δημιουργός Κώστας, Δημήτρης Ν.
Συντελεστής Πάτρας, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή cxxiv
Γλώσσα el
Περίληψη Η "Φερεγγυότητα ΙΙ" αποτελεί ένα νέο εποπτικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί στην ασφαλιστική αγορά από 1/1/2016 με κυρίαρχους στόχους την προστασία των καταναλωτών από κακές πρακτικές του παρελθόντος και διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά. Το βασικό στοιχείο του πλαισίου πάνω στο οποίο στηρίζεται για να επιτύχει αυτούς τους στόχους είναι μία βασισμένη στον κίνδυνο προσέγγιση (Risk Based Approach). Αρχικά θα παρουσιάσουμε τους τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται αυτό το πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στο βασικό μοντέλο αποτίμησης των κινδύνων και εκτίμησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προτίνεται από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (ΕΙΟΡΑ). Στη συνέχεια, θα εφαρμόσουμε το βασικό μοντέλο σε μια εταιρεία ασφαλίσεων ζωής με ένα απλό συμβόλαιο μικτής ασφάλισης. Τέλος θα παρουσιάσουμε το βασικό σκελος αυτής της διπλωματικής εργασίας που είναι η εφαρμογή της διαδικασίας ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν όλους τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν και να υπολογίσουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες βασισμένες στο προφίλ κινδύνου τους. Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν μια προοπτική προσέγγιση (3-5 χρόνια συνήθως) σύμφωνη με το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης και να λαμβάνουν τα αποτελέσματα της διαδικασίας στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να θέσει τα δικά της όρια για τους κινδύνους που αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει και να παρακολουθεί να μην ξεφύγει από αυτά τα όρια.
Λέξη κλειδί Ασφαλιστική εταιρεία
Ασφαλιστικός κλάδος
Εποπτεία της αγοράς
Insurane companies
Life insurance
Ημερομηνία έκδοσης 2014