Συλλογές
Τίτλος Προσομοίωση με εφαρμογές στο Excel
Δημιουργός Μπερτσάτου, Δήμητρα Σταυρούλα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Κυριακίδης, Επαμεινώνδας
Τύπος Text
Γλώσσα el
Περίληψη The purpose of this project is to present the method of simulation analysis and its applications in operational research, We analyze the general categories of simulation and we refer to applications in real problems that public & private organizations face. Moreover, we list the steps of implementing a simulation study and solve examples using spreadsheets (excel). Also, we analyze variance-reducing techniques & we present an innovative approach in statistics: the regenerative method of statistical analysis.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της τεχνικής της προσομοίωσης και η χρήση της στην επιχειρησιακή έρευνα. Αναλύουμε τις γενικές κατηγορίες της προσομοίωσης και κάνουμε αναφορά σε εφαρμογές της σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί. Στη συνέχεια, απαριθμούμε τα βήματα πραγματοποίησης μίας μελέτης προσομοίωσης και επιλύουμε παραδείγματα με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων. Ακόμη, αναλύουμε τεχνικές μείωσης διακύμανσης και κλείνουμε παρουσιάζοντας και μία καινοτόμο προσέγγιση στατιστικής ανάλυσης, την αναγεννητικής μέθοδο.
Λέξη κλειδί Προσομοίωση
Αναγεννητική στατιστική
Τεχνικές μείωσης διακύμανσης
Simulation
Excel
Regenerative method statistical analysis
Variance-reducing techniques
Ημερομηνία 12-12-2017
Ημερομηνία κατάθεσης 15-12-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/