Συλλογές
Τίτλος Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη ορού ως προγνωστικός δείκτης της έκβασης ασθενών παθολογικού τμήματος
Δημιουργός Κομπότη, Μαρία Γ.
Συντελεστής Δημάκη, Αικατερίνη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 38σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Background: Previous studies have enquired the role of inflammatory markers in patients with coronary heart disease, stroke, chronic renal failure and other selected patient populations. The aim of this study was to assess the clinical utility of serum C-reactive protein (CRP) serial measurements in predicting outcome in hospitalized medical patients. Methods: All patients admitted to our medical department were eligible to be included in the study. At the time of admission, demographic and clinical information was obtained. Blood samples were drawn at admission, on 4th hospital day and on 8th hospital day for determination of serum CRP. Data were analyzed with Cox proportional hazards multiple regression and receiver operating characteristic analysis. Results: Three hundred eighty-two patients were included in the study (186 males and 196 females). Age (mean ± standard deviation) was 70.8 ± 15.7 years. Serum CRP [median (interquartile range) at admission was 29.7 mg/l (6.6–114.3), on 4th hospital day 29 mg/l (8.5–80) and on 8th hospital day 42.6 mg/l (9.5–92.3). Serum CRP at admission was independently associated with in-hospital death and levels above 120 mg/l increased 3-fold the probability of fatal outcome (hazard ratio=2.98, 95% confidence interval: 1.35-6.58) compared with lower levels. In patients older than 80 years, CRP at admission was a stronger predictor of in-hospital death (hazard ratio= 5.41, 95% confidence interval: 1.38–21.26). Serum CRP on 4th hospital day displayed a fair predictive ability for in-hospital death, which was better in patients older than 80 years. In that age group, a 65 mg/l cutoff had 75% sensitivity and 75% specificity for prediction of in-hospital death.Conclusions: Serum CRP at admission is an independent predictor of mortality in hospitalized patients, particularly in the elderly ones. In our patients, admission CRP higher than 120 mg/l was associated with increased probability of in-hospital death (3-fold in the overall population and 5-fold in the elderly subgroup) compared with lower levels. Serum CRP measured on successive hospital days showed a rather weaker predictive ability for in-hospital death.
Σκοπός: Προηγούμενες μελέτες έχουν διερευνήσει τον προγνωστικό ρόλο των δεικτών φλεγμονής σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και άλλους επιλεγμένους πληθυσμούς ασθενών. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η κλινική χρησιμότητα διαδοχικών μετρήσεων της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης στην πρόβλεψη της έκβασης των ασθενών που εισάγονται σε παθολογικό τμήμα.Ασθενείς-Μέθοδος: Στη μελέτη μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι οι ασθενείς που εισάγονταν στο Γ’ Παθολογικό Τμήμα του Τζάνειου Γ. Ν. Πειραιά. Κατά την εισαγωγή λαμβανόταν πλήρες ιστορικό και γινόταν λεπτομερής φυσική εξέταση. Εκτός από το λοιπό εργαστηριακό έλεγχο, προσδιοριζόταν η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη στον ορό κατά την εισαγωγή, την 4η και την 8η ημέρα νοσηλείας. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με Cox proportional hazards regression και με receiver operating characteristic analysis. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το p<0.05.Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 382 διαδοχικοί ασθενείς (186 άνδρες και 196 γυναίκες) με μέση ηλικία (±SD) 70,8±15,7 έτη. Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη στον ορό [διάμεση τιμή (ενδοτεταρτημοριακό εύρος)] ήταν 29,7 mg/l (6,6–114,3) κατά την εισαγωγή, 29 mg/l (8,5–80) την 4η ημέρα νοσηλείας και 42,6 mg/l (9,5–92,3) την 8η ημέρα νοσηλείας. Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη της εισαγωγής εμφάνιζε ανεξάρτητη συσχέτιση με τον ενδονοσοκομειακό θάνατο του ασθενούς. Επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης στον ορό μεγαλύτερα από 120 mg/l τριπλασίαζαν την πιθανότητα θανάτου (hazard ratio=2,98, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,35–6,58) συγκριτικά με επίπεδα κάτω από το ανωτέρω όριο. Σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 80 ετών, η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη της εισαγωγής ήταν ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης του ενδονοσοκομειακού θανάτου (hazard ratio=5,41, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,38–21,26). Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη στον ορό την 4η ημέρα νοσηλείας παρουσίαζε μέτρια προγνωστική ικανότητα για το ενδεχόμενο ενδονοσοκομειακού θανάτου. Σε ασθενείς άνω των 80 ετών η προγνωστική αυτή ικανότητα ήταν μεγαλύτερη. Σε αυτή την ομάδα, ένα όριο 65 mg/l για τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη στον ορό την 4η ημέρα νοσηλείας εμφάνιζε 75% ευαισθησία και 75% ειδικότητα για την πρόβλεψη ενδονοσοκομειακού θανάτου.Συμπεράσματα: Στο δείγμα των ασθενών της μελέτης μας, η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη στον ορό κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο αποτελούσε ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη ενδονοσοκομειακού θανάτου, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ασθενείς. Επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης κατά την εισαγωγή μεγαλύτερα από 120 mg/l συσχετίζονταν με αυξημένη πιθανότητα ενδονοσοκομειακού θανάτου του ασθενούς (3πλάσια στο γενικό πληθυσμό και 5πλάσια στην υποομάδα των ηλικιωμένων ασθενών) συγκριτικά με επίπεδα κάτω από αυτό το όριο. Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη μετρούμενη κατά την 4η και 8η ημέρα νοσηλείας εμφάνιζε μάλλον μικρότερη προβλεπτική ικανότητα για το ενδεχόμενο ενδονοσοκομειακού θανάτου.
Λέξη κλειδί Ασθενείς
Ενδονοσοκομειακός θάνατος
C-reactive protein (CRP)
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη
Ημερομηνία 31-07-2008
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/