Συλλογές
Τίτλος Ποινικοποίηση επιθέσεων Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημιουργός Ψαράκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Μήτρου, Ευαγγελία
Τσούμας, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 125σ.
Γλώσσα el
Περίληψη The issues that dealt with in this thesis, focus on the role of the criminalization of attacks on IT systems. In the chapters that follow will further outline the digital law is set in Greece and its shortcomings. It will also consider existing and future actions and activities of the European Union in addressing the digital attacks and especially attacks against information systems. To be able to perceive in depth the problem of attacks on information systems, but primarily the role that should be play the criminalize, we framing the research with issues that cover all aspects.Specifically, in Chapter 2 we will study digital criminals. We will see their features, their motives, means and methodologies actions. In chapter 3 we present and analyze the forms of attacks on IT systems. In chapter 4 we will see the dimension of security, prevention and punishment in dealing with attacks on IT systems. In chapter 5 we will consider arrangements under Greek law and also in Chapter 6 the decisions of European Union which directly influence the Member States, and by extension in Greece for cyber crimes, particularly attacks on information systems. In Chapter 7 we will present recent and future actions of the committee. In chapter 8 we will examine the crucial issue of digital evidence. Finally in Chapter 9 will present the facts which have been recorded as well as good practices for the prevention and protection of information systems.
Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την διπλωματική εργασία έχουν ως κεντρικό στοιχείο τον ρόλο της ποινικοποίηση των επιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα. Στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν θα παρουσιάσουμε εκτενέστερα το ψηφιακό δίκαιο που έχει οριστεί στην Ελλάδα καθώς και τις ελλείψεις του. Επίσης θα μελετήσουμε υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές ενέργειες και δράσεις της ευρωπαϊκής ένωσης όσο αφορά την αντιμετώπιση των ψηφιακών επιθέσεων και ειδικότερα τις επιθέσεις κατά πληροφοριακών συστημάτων. Για να μπορέσουμε όμως να αντιληφτούμε σε βάθος το πρόβλημα των επιθέσεων κατά πληροφοριακών συστημάτων αλλά κυρίως το ρόλο που θα πρέπει να έχει η ποινικοποίηση αυτών, πλαισιώνουμε την έρευνα αυτή με θέματα τα οποία καλύπτουν όλες τις πτυχές του.Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο 2 θα μελετήσουμε τους ψηφιακούς εγκληματίες. Θα δούμε τα χαρακτηριστικά τους, τα κίνητρα τους, τα μέσα και τις μεθοδολογίες δράσεις τους. Στο κεφάλαιο 3 θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τις μορφές επιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα. Στο κεφάλαιο 4 θα δούμε την διάσταση της ασφάλειας, της πρόληψης και της τιμωρίας στην αντιμετώπιση των επιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα. Στο κεφάλαιο 5 θα μελετήσουμε ρυθμίσεις του ελληνικού δικαίου ενώ στο κεφάλαιο 6 αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν άμεση επιρροή στα κράτη μέλη, και κατ’ επέκταση και στη Ελλάδα για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και ιδιαίτερα στις επιθέσεις σε πληροφοριακά συστήματα. Στο κεφάλαιο 7 θα παρουσιάσουμε πρόσφατες και μελλοντικές δράσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής. Στο κεφάλαιο 8 θα εξετάσουμε το καίριο ζήτημα των ψηφιακών αποδείξεων. Τέλος στο κεφάλαιο 9 θα παρουσιάσουμε πραγματικά περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί καθώς και καλές πρακτικές για την πρόληψη και την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων.
Λέξη κλειδί Ψηφιακό έγκλημα
Πληροφοριακά συστήματα
Ασφάλεια
Προστασία
Ψηφιακές αποδείξεις
Ημερομηνία 16-02-2012
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/