Συλλογές
Τίτλος Economic convergence in Eurozone: a panel data study
Δημιουργός Πουντουράκη, Υακίνθη Βασιλική
Συντελεστής Δημέλη, Σοφία
Βασιλάτος, Ευάγγελος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Κυριαζίδου, Αικατερίνη
Τύπος Collection
Φυσική περιγραφή 78 p.
Γλώσσα en
Περίληψη This dissertation is a study on growth empirics, which tests the convergence hypothesis across the adopters of euro currency from the establishment year of 1999 to 2014. The dataset consists of N=19 number of countries and T=16 years. The growth analysis is mainly based on the neoclassical growth model of Solow and Swan (1956). This dissertation adopts the steps of Mankiw-Romer-Weil’s analysis but in a panel data framework, similarly to Islam (1995).Following the literature, different approaches observe the catching up process such as; beta convergence and sigma convergence are implemented. This dissertation is focused on both of these definitions. Firstly, beta convergence exists when countries with lower initial level of per worker GDP grow faster than countries with higher initial corresponding level in order to catch up to the latter. Put differently, beta convergence occurs when the relationship between the initial level of per worker income and growth has a negative sign. In the view of beta convergence analysis, different estimators are employed like fixed effects, random effects, first differenced GMM, system GMM and Ahn & Schmidt, in order to examine which of them has the best performance. Secondly, sigma convergence looks at the coefficient of variation of per worker GDP. If the latter demonstrates a decreasing trend, then economic disparities across countries are decreasing and sigma convergence exists. Thirdly, cross-sectional time series approach examines if the series individually and into a panel framework follow a unit root process. If the panels are integrated in the same order, the panel cointegration test is implemented in order to observe how the variables would behave in the future.The results agree and show existence of conditional convergence. The results from the beta convergence method support that economies fail to converge to a common steady state, whereas there is evidence of conditional convergence. The sigma convergence approach reveals that that per worker income has mainly a decreasing trend over that period except from a couple of years around the financial crisis of 2008 and around 2013-2014. According to the cross-sectional time series approach, both the individual unit root test and the panel unit root test fail to reject the unit root of per worker income, population growth, savings/investment and human capital. Therefore, the panel cointegration test is applicable, but the outcome is conflicting.
Αυτή η διατριβή είναι μια μελέτη σχετικά με την εμπειρική ανάπτυξη, η οποία εξετάζει την υπόθεση σύγκλισης μεταξύ των κρατών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ από το έτος ίδρυσης 1999 έως 2014. Το σύνολο δεδομένων αποτελείται από N = 19 αριθμός χωρών και T = 16 έτη. Η ανάλυση ανάπτυξης βασίζεται κυρίως στο μοντέλο νεοκλασικής ανάπτυξης του Solow και Swan (1956). Αυτή η διατριβή υιοθετεί τα βήματα της ανάλυσης του Mankiw-Romer-Weil αλλά σε ένα πλαίσιο με πάνελ δεδομένα, όπως έκανε και ο Ισλάμ (1995). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η μελέτη οικονομικής σύγκλισης εξετάζεται με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως π.χ. beta convergence και της sigma convergence. Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται και στους δύο αυτούς ορισμούς. Πρώτον, η σύγκλιση βήτα υπάρχει όταν χώρες με χαμηλότερο αρχικό επίπεδο ΑΕΠ ανά εργαζόμενο αναπτύσσονται ταχύτερα από τις χώρες με υψηλότερο αρχικό αντίστοιχο επίπεδο, προκειμένου να καλύψουν την διαφορά τους με τις τελευταίες. Με άλλα λόγια, η σύγκλιση βήτα συμβαίνει όταν η σχέση μεταξύ του αρχικού επιπέδου εισοδήματος ανά εργαζόμενο και της ανάπτυξη έχει αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα με την ανάλυση σύγκλισης βήτα, χρησιμοποιούνται διάφοροι εκτιμητές, όπως εκείνοι των σταθερών επιδράσεων , τυχαίων επιδράσεων, First-differenced GMM, system GMM και Ahn & Schmidt GMM, προκειμένου να εξεταστεί ποιος από τους παραπάνω έχει τις καλύτερες επιδόσεις. Δεύτερον, η σύγκλιση σίγμα συμβολίζει τον συντελεστή διακύμανσης του ΑΕΠ ανά εργαζόμενο. Εάν η τελευταία παρουσιάζει μια πτωτική τάση, τότε οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των χωρών μειώνονται και η σίγμα σύγκλιση υπάρχει. Τρίτον, η προσέγγιση των πάνελ δεδομένων εξετάζει αν οι σειρές ξεχωριστά αλλά και όλες μαζί ακολουθούν μια διαδικασία μοναδιαίας ρίζας . Εάν τα πάνελ συνολοκληρώνονται στον ίδιο βαθμό, εφαρμόζεται ο έλεγχος συνολοκλήρωσης προκειμένου να παρατηρηθεί ο τρόπος συμπεριφοράς των μεταβλητών στο μέλλον.
Λέξη κλειδί Πάνελ
Economic convergence
Eurozone
Panel
Οικονομική σύγκλιση
Ευρωζώνη
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2018
Ημερομηνία κατάθεσης 01-04-2018
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/