Συλλογές
Τίτλος The impact of IFRS on investors
Δημιουργός Παναγιωτόπουλος, Αθανάσιος
Συντελεστής Γκίκας, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σκοπός: Η μελέτη έχει ως στόχο να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της υποχρεωτικής υιοθέτησης των ΔΠΧΠ, του θεσμικού πλαισίου προστασίας επενδυτών και της ποιότητας των κερδών στις εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Μεθοδολογία/προσέγγιση: Σε δείγμα 64 εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έγινε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης το διάστημα 2000-2014. Οι εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα υιοθέτησαν υποχρεωτικά τα ΔΠΧΠ το 2005 κι έτσι το δείγμα περιλαμβάνει έτη τόσο πριν όσο και μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Επιπλέον, ο δείκτης που συλλαμβάνει την προστασία των επενδυτών είναι ο μέσος όρος τεσσάρων δεικτών από το World Economic Forum. Η μεθοδολογία της έρευνας έχει προσαρμοστεί για τα ελληνικά δεδομένα με βάση την έρευνα των Houque et al. (2012).Ευρήματα: Όπως έδειξε ο έλεγχος ισότητας μέσων, τα διακριτικά δεδουλευμένα δε διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ των περιόδων πριν και μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Ο έλεγχος ισότητας διαμέσων έδειξε επίσης πως οι διάμεσες τιμές των διακριτικών δεδουλευμένων δεν διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε πως προκύπτει στατιστικά σημαντική επίδραση από την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ, αλλά και από πλαίσιο προστασίας επενδυτών. Ωστόσο, η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από μόνη της φαίνεται πως αρκεί για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις και δε χρειάζεται απαραιτήτως παράλληλα και ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας επενδυτών. Η κάθε μία από τις μεταβλητές διαδραματίζει ξεχωριστά έναν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ποιότητας των κερδών στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις.Αξία/πρωτοτυπία: Ενώ έχει μελετηθεί η επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, δεν έχει μελετηθεί επιπλέον η επίδραση της προστασίας των επενδυτών. Επομένως, η έρευνα αυτή συμπληρώνει ένα βιβλιογραφικό κενό.
Λέξη κλειδί Ποιότητα κερδών
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)
Προστασία επενδυτών
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 16-11-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/