Συλλογές
Τίτλος Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία στρατηγικών αλλαγών
Δημιουργός Κόρρα, Ευθυμία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σπανός, Ιωάννης
Soderquist, Klas Eric
Καλογήρου, Ιωάννης
Παπαδάκης, Βασίλειος
Σαλαβού, Ελένη
Βουδούρη, Ειρήνη
Λιούκας, Σπυρίδων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 283σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6380
Περίληψη The study focuses on the process of implementing strategic change and strives to determine the factors that drive its success. Drawing upon empirical evidence from a sample of 160 strategic changes the study combines traditional approaches that value advanced planning activities, follow up activities and control with modern ones that give emphasis on strategic human resource management practices. It also delineates the success of strategic changes into three distinct variables: acceptance of change by the stakeholders, integration of the change into operational practices and contribution of change to the company's strategic goals. Leaning on strategy as action the study argues that strategic changes can be also treated as something that businesses do than something that businesses have. Thus, it places greater emphasis on the human factor. The results of the study confirm that the success of strategic changes depends on modern concepts such as improvisation, transformational leadership, personnel involvement on the basis of traditional concepts such as planning, monitoring, control, transaction leadership.
Η μελέτη εστιάζει στη διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής αλλαγής και προσπαθεί μέσα από το συνδυασμό θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας να περιγράψει τους παράγοντες εκείνους που παίζουν ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση στρατηγικών αλλαγών. Η επιτυχία της αλλαγής θεωρείται πολυδιάστατη ως έννοια. Βασικοί σταθμοί αξιολόγησης αν μια αλλαγή είναι επιτυχημένη τίθενται η εξασφάλιση αποδοχής της αλλαγής από τους εμπλεκόμενους, η ενσωμάτωση της στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική και η συμβολή της στους στόχους της επιχείρησης. και ειδικότερα στο ρόλο κλασσικών εννοιών όπως ο σχεδιασμός που άλλοτε έχει εκθειαστεί και άλλοτε έχει δεχθεί μεγάλη κριτική αλλά και σύγχρονων, όπως ο αυτοσχεδιασμός. Μεταξύ των παραγόντων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η ίδια η αλλαγή όπως αυτή προσδιορίζεται από το περιεχόμενό της, παράγοντες που συναρτώνται με τη οργάνωση/διαχείριση του έργου (οργάνωση /παρακολούθηση υλοποίησης και αυτοσχεδιασμός) και τη διαχείριση των ανθρώπων (στυλ ηγεσίας, συμμετοχή/εμπλοκή εργαζόμενων και συμβούλων στην υλοποίηση της αλλαγής, ανάπτυξη διεπιχειρησιακών δικτύων). Επιπλέον στο πλαίσιο της μελέτης διερευνάται πώς επιδρά η διασφάλιση αποδοχής σχετικά με την αναγκαιότητα και το περιεχόμενο της στρατηγικής αλλαγής, και η ενσωμάτωση των στρατηγικών αλλαγών στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης στην επιτυχία της αλλαγής με όρους συνεισφοράς στους στόχους της επιχείρησης. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι η επιτυχία των στρατηγικών αλλαγών εξαρτάται τόσο από σύγχρονες έννοιες όπως ο αυτοσχεδιασμός, η μετασχηματιστική ηγεσία, συμμετοχή προσωπικού στη βάση παραδοσιακών εννοιών όπως ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η συναλλακτική ηγεσία. Επιβεβαιώνεται ότι οι αρχές του strategy as practice ή εναλλακτικά activity based view (Johnson et al., 2003) δύναται να έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση στρατηγικών αλλαγών (strategic change as practice) αντιμετωπίζοντας της αλλαγή ως κάτι που επιχειρήσεις κάνουν δίνοντας αξία στους εμπλεκόμενους και στις διαδικασίες και ενέργειες που υλοποιούν. Η έμφαση μετατοπίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα σύμφωνα και με την Behavioral theory.
Λέξη κλειδί Strategic change
Ηγεσία
Μετασχηματισμός
Προσδιοριστικοί παράγοντες
Επιτυχία
Στρατηγική αλλαγή
Success
Determinants
Transformation
Leadership
Διαθέσιμο από 2018-07-06 12:16:17
Ημερομηνία έκδοσης 2013
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-07-06 12:16:17
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/