Συλλογές
Τίτλος ERP-GIS. Τιμές ακινήτων και νομισματική πολιτική. Σύγκριση των δεικτών τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Eκτίμηση κτιρίου Αντωνιάδη
Δημιουργός Zaka, Krisjan
Συντελεστής Στεφανουδάκη, Ειρήνη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 207σ.
Γλώσσα el
Περίληψη We were requested by an organization for the environment to shape the map to indicate the location of the warehouses of toxic waste ( toxic release inventory TRI ) in the Bronx. TRI stores are those facilities that make, store or use certain toxic waste in quantities exceeding 25000 pounds a year from any of 650 toxic chemicals . In order to protect the environment (environmental protect ion agency (EPA) ) requires these facilities reporting each year and put s these reports on the web for access by the public as required by U.S. law. Our goal is to find t his information on the Internet and analyze it. Prices of real estate is one of t he key indicator s for growth in the pr ices of assets. The growing importance of assets for monetary policy of central banks is the result of ongoing liberalization of the economic environment. The central banks of developed countries continue to focus primarily on the primary objective, which is pr ice stability. However, the ever -changing economic environment globally is responsible for the shift observed in percept ion we have of the importance of the role of central banks towards the importance of securing a financial stability.
Mας έχει ζητηθεί από μια οργάνωση για το περιβάλλον να φτιάξουμε έναν χάρτη ο οποίος να δείχνει τη θέση των αποθηκών τοξικών αποβλήτων ( toxic release inventory TRI) στην περιοχή του Bronx. TRI αποθήκες είναι εκείνες οι εγκαταστάσεις οι οποίες φτιάχνουν, αποθηκεύουν ή χρησιμοποιούν συγκεκριμένα τοξικά απόβλητα σε ποσότητα μεγαλύτερη των 25000 pounds τον χρόνο από κάποιο από τα 650 τοξικά χημικά. Η Επιτροπή για την προστασία του περιβάλλοντος (environmental protection agency (EPA)) ζητά από αυτές τι ς εγκαταστάσεις αναφορές κάθε χρόνο και βάζει αυτές τις αναφορές στον παγκόσμιο ιστό για πρόσβαση από το κοινό, όπως ορίζει η αμερικανική νομοθεσία. Σκοπός μας είναι να βρούμε αυτήν την πληροφορία στο διαδίκτυο και να την αναλύσουμε. Οι τιμές των ακινήτων είναι ένας από τους βασικούς δείκτες για την ανάπτυξη στ ι ς τιμές ενεργητικού. Η συνεχώς αυξανόμενη σπουδαιότητα των ενεργητικού για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης απελευθέρωσης του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι κεντρικές τράπεζες των προηγμένων χωρών συνεχίζουν να επικεντρώνονται πρωτίστως στο βασικό τους στόχο, ο οποίος είναι η σταθερότητα των τιμών. Παρόλα αυτά, το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον παγκοσμίως ευθύνεται για τη μεταστροφή που παρατηρείτε στην αντίληψη που έχουμε σχηματίσει για τη σπουδαιότητα του ρόλου των κεντρικών τραπεζών έναντι της σπουδαιότητας διασφάλισης μιας οικονομικής σταθερότητας.
Ημερομηνία 31-12-2009
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/