Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση του ψυχολογικού συμβολαίου στις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές των εργαζομένων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
Εναλλακτικός τίτλος The impact of the psychological contract on work attitudes and behaviors during a period of economic crisis
Δημιουργός Κόντης, Δημήτριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Νικάνδρου, Ειρήνη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας είχε ως στόχο τη μελέτη και την ανάλυση της επίδρασης του ψυχολογικού συμβολαίου στις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Στο συγκεκριμένο ζήτημα η διεθνής βιβλιογραφία παρουσιάζει αρκετά κενά, καθώς η οικονομική κρίση είναι ένα φαινόμενο που γιγαντώθηκε πολύ πρόσφατα. Παρότι το ζήτημα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται με μεμονωμένες μελέτες τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Η έννοια του ψυχολογικού συμβολαίου αναφέρεται στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ του εργαζόμενου και της επιχείρησης όπου εργάζεται, με εστίαση στις εκατέρωθεν πεποιθήσεις για τους όρους και τις συνθήκες που διέπουν τις σχέσεις αυτές. Οι εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές των εργαζόμενων περιλαμβάνουν όρους όπως η εργασιακή ικανοποίηση, η οργανωσιακή δέσμευση και η οργανωσιακή συμπεριφορά του εταιρικού πολίτη. Για το συσχετισμό των εννοιών που αναφέρθηκαν, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση περί του ψυχολογικού συμβολαίου, των εργασιακών στάσεων και συμπεριφορών και της οικονομικής κρίσης. Με βάση αυτή την ανασκόπησηδιατυπώθηκαν οι υποθέσεις της έρευνας, ενώ οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η εργασιακή ικανοποίηση, η οργανωσιακή δέσμευση, η οργανωσιακή συμπεριφορά του εταιρικού πολίτη (OCB), τα ψυχολογικά συμβόλαια συναλλαγής και σχέσεων, η ρήξη και η παραβίαση των ψυχολογικών συμβολαίων και η οικονομική κρίση. Για τους ερευνητικούς σκοπούς έγινε χρήση κλιμάκων και δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο αναρτήθηκε ηλεκτρονικά. Για τον έλεγχο των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με την βοήθεια του προγράμματος IBM SPSS Statistics v.23. Τα αποτελέσματα και η στατιστική ανάλυση έδειξαν ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του ψυχολογικού συμβολαίου, της ρήξης και της παραβίασής του με τις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές. Αντιθέτως, αναφορικά με τη μεταβλητή της οικονομικής κρίσης, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση με τα δύο βασικά είδη του ψυχολογικού συμβολαίου, τη ρήξη και την παραβίαση των ψυχολογικών συμβολαίων και τις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές.
The aim of this paper was studying and analyzing the impact of psychological contract on work attitudes and behaviors during economic crisis. On this topic, literature is currently poor, due to the fact that the growth and global development of economic crisis has taken place very recently. Although somestudies have been developed, there is still a large margin for investigation. The psychological contract in general, refers on the development of working relations between employees and employers, especially focusing on the beliefs of both parties about the terms and conditions that this development is based on. Employees’ working attitudes and behaviors include job satisfaction, organizational commitment and organizational behavior of corporate citizenship (OCB). In order to further analyze these terms, bibliographic research has taken place on psychological contracts, working attitudes and behaviors and economic crisis. This research resulted on the development of some hypothetical statements that had to be proven correct or false, according to a questionnaire research that has taken place on employees of many different companies of the Greek working landscape. Variables included on this research are job satisfaction, organizational commitment, organizational behavior of corporate citizenship (OCB), transactional psychological contracts, relational psychological contracts, breach and violation of contracts and economic crisis. For validation of the hypothetical statements mentioned, a statistical analysis was performed, using IBM SPSS Statistics Program v.23. Results proved strong relation between psychological contract, including its breach and violation, and working attitudes and behaviors. On the contrary, no relation was proved between both transactional and relational psychological contracts and the economic crisis, same with their breach and violation. Also, no relation was found between working attitudes and behaviors and the economic crisis.
Λέξη κλειδί Ψυχολογικό συμβόλαιο
Εργασιακές στάσεις
Συμπεριφορές
Συναλλακτικό σχέσεων
Ρήξη
Παραβίαση
Οικονομική κρίση
Psychological contract
Working attitudes
Behaviors
Transactional
Relational
Violation
Economic crisis
Ημερομηνία 2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/