Συλλογές
Τίτλος Οι ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα σήμερα
Δημιουργός Βλάμη, Βασιλική
Συντελεστής Ταρνανίδου, Χριστίνα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 47σ.
Γλώσσα el
Περίληψη The aim of the present thesis is the review of the institution of Real Estate Investment Trusts (REITs) as their applicability in Greece. Firstly, the thesis is writing down the conditions under which the specific institution was evolved. Several references are also relevant to companies abroad and attempted a comparative overview of their operation. As well, a particularly important issue to be examined is the tax procedure for which REITs sake encourage to their operation and development. As provided by the law, there is a favorable treatment of such special purpose companies to favor related investments and to not being subject to the same taxes applicable to the majority of the companies. Mainly in the present thesis the effects of the operation of the institution in Greek market is examined, and moreover the advantages and disadvantages associated with their operation are described. The thesis also examines which companies have been established in our country as a REIT, and have been quoted. In addition, there are presented the most basic aspects of the operation of the institution globally and in Europe.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επισκόπηση του θεσμού των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) όπως ισχύουν στη χώρα μας. Καταρχήν, με την εργασία γίνεται μια ιστορική αναδρομή με σκοπό να εξεταστεί η προέλευση του θεσμού καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτός εξελίχθηκε. Γίνεται αναφορά επίσης σε αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού και επιχειρείται μία συγκριτική επισκόπηση της λειτουργίας τους. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα το οποίο εξετάζεται είναι το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται οι ΑΕΕΑΠ χάριν ενθάρρυνσης της λειτουργίας και ανάπτυξής τους. Όπως προβλέπεται στο νόμο, υπάρχει ευνοϊκή μεταχείριση αυτών των εταιρειών ειδικού σκοπού ώστε να ευνοούνται οι σχετικές επενδύσεις και να μην υπάγονται στις ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις που ισχύουν για τις κοινές Ανώνυμες Εταιρείες. Κύρια πτυχή εξέτασης είναι οι επιπτώσεις της λειτουργίας του θεσμού ΑΕΕΑΠ στην ελληνική αγορά και η περιγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που συνεπάγεται η λειτουργία τους. Η εργασία εξετάζει επίσης ποιες εταιρείες έχουν ιδρυθεί στη χώρα μας ως ΑΕΕΑΠ και ποιες έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Επιπροσθέτως, η εργασία ερευνά πώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη λειτουργία του θεσμού και ποιά η επίδραση του νεότερου νομοθετικού πλαισίου στα φορολογικά δεδομένα λειτουργίας των ΑΕΕΑΠ.
Λέξη κλειδί Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
Ελλάδα
Real Estate Investment Trusts (REITs)
Greece
Ημερομηνία 30-09-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/