Συλλογές
Τίτλος Πρακτική άσκηση στην εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. του Ομίλου VODAFONE
Εναλλακτικός τίτλος Internship at VODAFONE PANAFON Hellenic Telecommunications Company SA
Δημιουργός Ξαγοράρη, Αναστασία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ
Μούρτος, Ιωάννης
Λεκάκος, Γιώργος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 64σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7407
Περίληψη This thesis describes the internship at Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company SA. At the same time, it underlines the main scientific subjects related to the internship, as well as an overview and analysis of the corresponding academic literature. Finally, it includes the knowledge, experiences and skills acquired while studying in the MSc in Management Science and Technology.
Η παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφει την πρακτική άσκηση στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ. Παράλληλα, συνδυάζει τα κύρια επιστημονικά αντικείμενα συναφή με την Πρακτική Άσκηση, καθώς και επισκόπηση και ανάλυση της αντίστοιχης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας. Τέλος, περιλαμβάνει την γνώση, εμπειρίες και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στο πρόγραμμα σπουδών MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία και πώς αυτές βρήκαν πρακτική εφαρμογή στο χώρο της εργασίας.
Λέξη κλειδί Ικανοποίηση πελάτη
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Τηλεπικοινωνίες
Επιχειρηματική ευφυία
Telecommunications
Digital transformation
Customer satisfaction
Business intelligence
Διαθέσιμο από 2019-11-10 16:55:34
Ημερομηνία έκδοσης 02/01/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-10 16:55:34
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/