Συλλογές
Τίτλος Η γυάλινη οροφή στο χώρο των επιχειρήσεων υπό το πρίσµα της θεσµικής θεωρίας
Εναλλακτικός τίτλος Glass ceiling in corporations: an institutional theory perspective
Δημιουργός Ραφαηλίδου, Μυροφόρα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Παπαλεξανδρή, Νάνσυ
Σκούρας, Αθανάσιος
Αποσπόρη, Ελένη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 758σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7596
Περίληψη The doctoral dissertation was intended to focus on the gap of research studies on the Glass Roof in Greece using the Institutional Theory as an interpretative framework of the phenomenon.Specifically, the purpose of this thesis was to investigate the differences in the range of glass ceilings in different categories of organizations, the causes that cause it, how the particular "institutional identity" of organizations affects or not the mechanisms of inequality between women and men. like the Glass Ceiling and the pay gap and how. At the same time, it consolidates the different interpretations of the Glass Ceiling phenomenon to date in the light of institutional theory.Some of the key questions that this thesis answers are:a) How does the organizational culture of the company affect the breadth of the Glass Roof and the professional development of men and women workers?b) The existence of individual differences between male and female employees in dimensions such as management style, leadership aspirations and perceived professional encouragement and whether these differences affect their career development.(c) Differences in job satisfaction for men and women workers and the role of career development.(d) Differences in the perceived balance (or imbalance) of work and personal life between male and female workers and its relation to the rate of career development.(e) Linking the barriers of career advancement of female workers to the culture of business at a close working environment and at an organizational level.(f) Effectiveness of equality management practices applied to Greek companies and whether or not they contribute to reducing gender inequality.In order to answer these critical questions, in addition to an in-depth review of international and domestic literature and articles, rich primary quantitative and qualitative data were derived from: b) interviews with male and female executives with extensive work experience. These data were ultimately used to develop structural equation models and hierarchical linear models.
Η διδακτορική διατριβή είχε στόχο να εστιάσει στο κενό των ερευνητικών μελετών σχετικά με τη Γυάλινη Οροφή στην Ελλάδα αξιοποιώντας τη Θεσμική Θεωρία σαν ερμηνευτικό πλαίσιο του φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι της διατριβής ήταν η διερεύνηση των διαφορών του εύρους της Γυάλινης Οροφής σε διαφορετικές κατηγορίες οργανισμών, τα αίτια που την προκαλούν, το πώς η ιδιαίτερη «θεσμική ταυτότητα» των οργανισμών επηρεάζει ή όχι τους μηχανισμούς δημιουργίας φαινομένων ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών εργαζομένων όπως αυτό της Γυάλινης Οροφής και του μισθολογικού χάσματος και με ποιο τρόπο. Παράλληλα, ενοποιεί τις μέχρι σήμερα επιμέρους διαφορετικές ερμηνείες του φαινομένου της Γυάλινης Οροφής υπό το πρίσμα της θεσμικής θεωρίας.Μερικά από τα βασικά ερωτήματα που απαντά παρούσα διατριβή είναι: α) Πώς η οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης επηρεάζει το εύρος της Γυάλινης Οροφής και της επαγγελματικής εξέλιξης των ανδρών και των γυναικών εργαζομένων; β) Η ύπαρξη διαφορών σε ατομικό επίπεδο μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων ως προς διαστάσεις όπως το διοικητικό στυλ, οι ηγετικές φιλοδοξίες και η αντιλαμβανόμενη επαγγελματική ενθάρρυνση και το αν οι διαφορές αυτές επηρεάζουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.γ) Διαφορές στην εργασιακή ικανοποίηση ανδρών και των γυναικών εργαζόμενων και ο ρόλος της επαγγελματικής ανέλιξης. δ) Διαφορές στην αντιλαμβανόμενη ισορροπία (ή ανισορροπία) επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων και σύνδεση αυτής με τον ρυθμό επαγγελματικής εξέλιξης.ε) Συσχετισμός των εμποδίων επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών εργαζομένων με την κουλτούρα των επιχειρήσεων σε επίπεδο στενού εργασιακού περιβάλλοντος και σε οργανωσιακό επίπεδο.στ) Αποτελεσματικότητα των πρακτικών διαχείρισης της ισότητας που εφαρμόζονται στις ελληνικές επιχειρήσεις και κατά πόσο συνεισφέρουν ή όχι στον περιορισμό των φαινομένων ανισότητας μεταξύ εργαζομένων των δύο φύλων.Για να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα, εκτός από την σε βάθος επισκόπηση της διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, χρησιμοποιήθηκαν πλούσια πρωτογενή ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προήλθαν: α) από συμπλήρωση ερωτηματολογίων από στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και από επικεφαλής τμημάτων ΔΑΔ, β) από συνεντεύξεις με άνδρες και γυναίκες στελέχη με μεγάλη εργασιακή εμπειρία. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιήθηκαν με τελικό στόχο την ανάπτυξη μοντέλων δομικών εξισώσεων αλλά και ιεραρχικών γραμμικών μοντέλων.
Λέξη κλειδί Glass ceiling
Εμπόδια επαγγελματικής εξέλιξης
Οργανωσιακή κουλτούρα
Θεσμική θεωρία
Γυάλινη οροφή
Μισθολογικό χάσμα
Wage gap
Institutional theory
Organizational culture
Career advancement barriers
Διαθέσιμο από 2020-02-17 14:18:14
Ημερομηνία έκδοσης 02-05-2012
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-02-17 14:18:14
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/