Συλλογές
Τίτλος Τhe impact of brand name and product’s attributes on brand loyalty and its determinants: a case study of cosmetic brands
Εναλλακτικός τίτλος Η επίδραση της μάρκας και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος στην αφοσίωση του καταναλωτή και των προσδιοριστικών παραγόντων αυτής: στη βιομηχανία των καλλυντικών
Δημιουργός Iatrouli, Ioanna, Ιατρούλη, Ιωάννα
Συντελεστής Lampaki, Antonia
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication
Painesis, Grigoris
Kokkinaki, Flora
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7695
Περίληψη Brand loyalty is one of the important aspects which is significant for the management to sustain competitive advantages in the market. In this research, the relationship between brand loyalty and determinants of brand loyalty was unveiled, with special focus on brand trust, satisfaction, brand price and perceived value. The general objective of this research was to examine impact of Brand name and product’s attributes on Brand loyalty and its determinants in cosmetic industry in Greece. The results that emanated from a sample of 198 completed questionnaires and data were statistically analyzed with the use of SPSS. From the analyzed data came out that the effect of satisfaction, Trust, Perceived quality on brand loyalty is statistically significant. Also, the results suggest that Brand name and product attribute quantity are positive related towards perceived value. Lastly all product attributes including brand name influence the product price.
Η αφοσίωση είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που μπορεί μια επιχείρηση να εχει ενάντια στον ανταγωνισμό. Σε αυτή την ερευνά εξετάστηκε, η σχέση μεταξύ αφοσίωσης στη μάρκα και των καθοριστικών παραγόντων της αφοσίωση όπως η εμπιστοσύνη, η ικανοποίηση, η τιμή και την αντιληπτή αξία από τον καταναλωτή. Ο γενικός στόχος αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει το αντίκτυπο του ονόματος και των χαρακτηριστικών των προϊόντων σε σχέση με την αφοσίωση του καταναλωτή στα εμπορικά σήματα και τους καθοριστικούς παράγοντες της στην βιομηχανία καλλυντικών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα προήλθαν από ένα δείγμα 198 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και η επεξεργασία δεδομένων έγινε με τη χρήση του SPSS. Από τα δεδομένα που αναλύθηκαν προέκυψε ότι η επίδραση της ικανοποίησης, της εμπιστοσύνη και της αντιληπτής αξίας είναι στατιστικά σημαντική σε σχέση με την αφοσίωση. Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το brand name και η ποσότητα του προϊόντος είναι θετικά συσχετισμένα με την αντιληπτή αξία.Τέλος, όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, επηρεάζουν την τιμή του προϊόντος.
Λέξη κλειδί Αφοσίωση στην μάρκα
Καλλυντικά
Ικανοποίηση
Εμπιστοσύνη
Τιμή
Brand loyalty
Cosmetics
Satisfaction
Trust
Perceived quality
Διαθέσιμο από 2020-03-17 18:17:01
Ημερομηνία έκδοσης 2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-03-17 18:17:01
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/