Συλλογές
Τίτλος Αντίσταση στην αλλαγή: άρνηση, αποδοχή, ή αμφιθυμία;
Εναλλακτικός τίτλος Resistance to change: denial, acceptance, or ambivalence?
Δημιουργός Ταμπούρλου, Άννα-Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Νικολάου, Ιωάννης
Βακόλα, Μαρία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 91σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7705
Περίληψη This diploma thesis attempts to illustrate employees respond to organisational change, whether their response to organisational change is negative, positive or ambivalent. The research is conducted through systematic review of articles, but also with interviews vouchsafed by employees who experienced organisational change during their working life, in order to identify the causes of resistance to change and its consequences. The conclusions reached by the author, show that the main form of organisational change described is that of a change in working style. In addition, acceptance and ambivalence have a higher incidence rate than denial, and one might therefore argue that there is greater receptivity to organisational change by employees.
Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην οργανωσιακή αλλαγή, εάν δηλαδή η αντίδρασή τους απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή είναι αρνητική, θετική ή αμφιθυμική. Η έρευνα γίνεται μέσω της συστημικής επισκόπησης άρθρων, αλλά και με συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν από εργαζομένους που βίωσαν οργανωσιακή αλλαγή κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής, προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια της αντίστασης στην αλλαγή και οι συνέπειες που προκαλούνται. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η συγγραφέας, είναι ότι η κύρια μορφή οργανωσιακής αλλαγής που περιγράφηκε είναι εκείνη της μεταβολής του τρόπου εργασίας. Επιπλέον, η αποδοχή και η μετριοπαθής στήριξη παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης από ό,τι η άρνηση, και συνεπώς θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει μεγαλύτερη δεκτικότητα απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή από την πλευρά των εργαζομένων.
Λέξη κλειδί Rceptivity
Δεκτικότητα
Resistance to change
Willingness to change
Readiness to change
Ambivalence
Αμφιθυμία
Ετοιμότητα αλλαγής
Αντίσταση Κατά της Αλλαγής
Προθυμία αλλαγής
Διαθέσιμο από 2020-03-19 18:17:41
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-03-19 18:17:41
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/