Συλλογές
Τίτλος Η προσέλκυση της γενιάς Ζ στο ναυτικό επάγγελμα: η περίπτωση της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας
Εναλλακτικός τίτλος Attracting generation Z into the seafaring profession: the case of the Greek Shipping Industry
Δημιουργός Παππάς, Χαράλαμπος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Θεοδωρίδης, Προκόπιος
Αναγνωστίδου, Ζωή
Κοκκινάκη, Φλώρα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 109σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7805
Περίληψη According to a report published by BIMCO and ICS, the shipping industry is facing a shortage of Merchant Marine officers, which is expected to grow. While evidence shows that the shortage of seafarers is a universal problem, the study of the phenomenon in Greece is of particular value, as Greece is one of the most powerful and important maritime states in the world.The possible failure to attract Greek Merchant Marine officers carries a significant risk: the inability to transfer the valuable know-how of Greek seafarers from previous generations to the next and, consequently, the loss of valuable - and hard-earned - know-how from both ships and shipping companies.At a time when there is a shortage of Merchant Marine officers, a completely new generation is entering the industry: Generation Z. Given the peculiarities of the maritime profession, the study of the characteristics of the new generation, so as to ensure that the shipping industry will use the right channels of communication and will communicate the right message, is very important.This study analyzes the interests, preferences and especially the ways and preferred channels of communication of the Generation Z, while ways are proposed for the best possible approach, in order to attract it to the maritime profession.In order to draw conclusions regarding the appropriate ways of communicating and attracting representatives of the Generation Z in the shipping industry, a survey was conducted on first-year students of the Greek Merchant Marine Academies, with the aim of recording the sociological profile, views and preferences of the respondents. A questionnaire was created for the survey, which consisted of 30 questions, with an average completion time of approximately 5 minutes, which was approved by the Directorate of Maritime Education of the Greek Ministry of Shipping and Island Policy.
Σύμφωνα με σχετική έκθεση των BIMCO και ICS, η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειμμα αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, το οποίο αναμένεται να διευρυνθεί. Ενώ όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα καθολικό πρόβλημα, έχει ιδιαίτερη αξία η μελέτη του φαινομένου στην Ελλάδα, καθότι η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα και πιο σημαντικά ναυτικά κράτη του κόσμου, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος κατέχει, επί σειρά ετών, την πρώτη θέση παγκοσμίως.Η ενδεχόμενη αδυναμία προσέλκυσης Ελλήνων αξιωματικών Ε.Ν. εγκυμονεί έναν σημαντικότατο κίνδυνο: την πιθανή αδυναμία μετάβασης της πολύτιμης τεχνογνωσίας των Ελλήνων ναυτικών από τις προηγούμενες γενεές στις επόμενες και, κατά συνέπεια, την απώλεια πολύτιμης - και με κόπο αποκτηθείσας- τεχνογνωσίας τόσο από τα ελληνόκτητα πλοία, όσο και από τα ναυτιλιακά γραφεία.Την στιγμή που παρατηρείται έλλειψη αξιωματικών Ε.Ν., κάνει την είσοδο της στον κλάδο και μια εντελώς νέα Γενιά: Η Γενιά Ζ. Με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος, η μελέτη των χαρακτηριστικών της νέας γενιάς, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως η ναυτιλιακή βιομηχανία θα χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσει το κατάλληλο μήνυμα, έχει ιδιαίτερη σημασία.Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται ανάλυση και καταγραφή των ενδιαφερόντων, των προτιμήσεων και κυρίως των τρόπων και των καναλιών επικοινωνίας της γενιάς Ζ, ενώ προτείνονται τρόποι για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση της, με σκοπό την προσέλκυση της στο ναυτικό επάγγελμα. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους επικοινωνίας και προσέλκυσης εκπροσώπων της γενιάς Ζ στη ναυτιλιακή βιομηχανία, πραγματοποιήθηκε έρευνα στους πρωτοετείς σπουδαστές των δημόσιων ΑΕΝ της χώρας, με σκοπό την καταγραφή του κοινωνιολογικού προφίλ, των απόψεων, αλλά και των προτιμήσεων των φερέλπιδων αξιωματικών Ε.Ν. Για τη έρευνα δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από 30 ερωτήσεις, με μέσο όρο συμπλήρωσης 5 περίπου λεπτά, το οποίο εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και διαμοιράστηκε στις Δημόσιες ΑΕΝ της χώρας.
Λέξη κλειδί Γενιά Ζ
Ναυτιλιακή βιομηχανία
Προσέλκυση
Έλληνες ναυτικοί
Μάρκετινγκ
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ)
Generation Z
Shipping industry
Attraction
Greek seafarers
Marketing
Human Resources Management
Διαθέσιμο από 2020-04-27 13:01:03
Ημερομηνία έκδοσης 27-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-04-27 13:01:03
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/