Συλλογές
Τίτλος Field Study Project σε συνεργασία με την εταιρεία ΙΤeQ: έρευνα μέτρησης ικανοποίησης πελάτη
Εναλλακτικός τίτλος Field Study Project: customer satisfaction measurement research
Δημιουργός Κοκμοτού, Βασιλική
Συντελεστής Καραντινού, Καλυψώ
Ήντουνας, Κωνσταντίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Θεοδωρίδης, Προκόπιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 105σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7827
Περίληψη Searching for the way the business market works, it has similarities with the consumer market in terms of the marketing mix, however, by isolating the strategies applied in the promotion part, the importance given to it is particularly great.Personal sales, the constant communication and contact that a business should have with its business customers, is perhaps the most important factor in the success of business relationships that endure and evolve over time. The services provided to business customers, both in terms of material goods and in relation to the human factor, and in particular in the service and satisfaction of their needs at multiple levels, they act as a chain, with each of them forming a strong link. In case something from this chain does not work, it can leave customers completely dissatisfied, with the risk that the relationship and cooperation between them will be interrupted, to increase its presence.It is therefore clear that in order for a company's ability and efficiency to survive in the long run, it becomes necessary for it to invest in anything that frames the service and relationship with its customers.So the purpose of this project is:• To study the characteristics of the business market.• To study the activity of the ITeQ company, the market to which it is addressed, and the products and services that provides to its customers in the Pharmaceutical companies-Pharmacies.• Investigate the degree of satisfaction of ITeQ's customers from the products and services provided to them, as well as its staff.• Make proposals for possible improvements in the way services are provided and serve the company's customers, in order to achieve the greatest possible satisfaction, and ultimately the development of long-term cooperative relationships.
Παρατηρώντας τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς των επιχειρήσεων, αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με την καταναλωτική αγορά σε θέματα που αφορούν το μείγμα μάρκετινγκ, ωστόσο, απομονώνοντας τις στρατηγικές που εφαρμόζονται στο κομμάτι της προβολής, η σημασία που δίνεται σε εκείνη είναι ιδιαίτερα μεγάλη.Η προσωπική πώληση, η συνεχής επικοινωνία και επαφή που οφείλει να έχει μία επιχείρηση με τις επιχειρήσεις-πελάτες της, είναι ίσως ο βασικότερος παράγοντας της επιτυχίας των επιχειρησιακών μεταξύ τους σχέσεων που αντέχουν και εξελίσσονται στον χρόνο. Οι υπηρεσίες που παρέχει στις άλλες επιχειρήσεις-πελάτες της μία επιχείρηση, τόσο σε ό,τι αφορά τα υλικά αγαθά, όσο και σε ό,τι σχετίζεται με τον ανθρώπινο παράγοντα, και συγκεκριμένα με την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των αναγκών τους σε πολλαπλά επίπεδα, λειτουργούν σαν αλυσίδα, με το καθένα από αυτά να αποτελεί έναν ισχυρό κρίκο. Στην περίπτωση που κάτι από την αλυσίδα αυτή δεν λειτουργεί, μπορεί να αφήσει συνολικά τους πελάτες δυσαρεστημένους, με τον κίνδυνο η μεταξύ τους σχέση και συνεργασία να διακοπεί, να αυξάνει την παρουσία του.Είναι επομένως φανερό ότι για την ικανότητα και αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης να μπορεί να επιβιώσει μακροχρόνια καθίσταται απαραίτητη η επένδυση από μέρους της σε οτιδήποτε πλαισιώνει την εξυπηρέτηση και σχέση με τους πελάτες της. Σκοπός λοιπόν αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι:• Να μελετήσει τα χαρακτηριστικά της αγοράς των επιχειρήσεων.• Να μελετήσει τη δραστηριότητα της εταιρείας ITeQ, την αγορά στην οποία απευθύνεται, και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει στις επιχειρήσεις-Φαρμακεία πελάτες της.• Να ερευνήσει τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών της εταιρείας ITeQ από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και από το απασχολούμενο προσωπικό της.• Να γίνουν προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίησή τους, και τελικά η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας
Λέξη κλειδί Ικανοποίηση πελάτη
Αγορά επιχειρήσεων
Επιχειρησιακές σχέσεις
Customer satisfaction
Business market
Business relationships
Διαθέσιμο από 2023-04-28
Ημερομηνία έκδοσης 01-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-04-28 20:45:19
Δικαιώματα χρήσης Three-year restricted area
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/