Συλλογές
Τίτλος The 2020 global sulfur limit and a financial investment analysis around the alternative fuels and solutions used in the maritime industry
Εναλλακτικός τίτλος Το παγκόσμιο όριο θείου του 2020 και μια χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων γύρω από τα εναλλακτικά καύσιμα και λύσεις που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλιακή βιομηχανία
Δημιουργός Καλογερογιάννης, Γεώργιος, Kalogerogiannis, George
Γιαννόπουλος, Μάρκος
Giannopoulos, Markos
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Moutos, Thomas
Demirakos, Efthymios
Kavousanos, Emmanuel G.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 84p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8191
Περίληψη The purpose of this dissertation is to demonstrate the radical changes in the Shipping industry in terms of emission limitations. In addition, we focus on the most promising solutions for the shipowners in order to be compliable with the new regulations set by the International Maritime Organization. Extensive reference is rendered in the dilemma between the Exhaust Gas Cleaning Systems (Scrubbers) and the use of low sulfur fuels like Marine Gas Oil (MGO) or Liquefied Natural Gas (LNG). There is also an emphasis in the alternative fuels providing information based on 8 criteria (Price, Infrastructure, Technology, Regulations, Scalability, Environmental Impact, CAPEX, OPEX). The approach of our study is technical but concurrently there is also a financial analysis for identifying the most cost-efficient solutions for the shipowners.
Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι να δείξει τις ριζικές αλλαγές στη βιομηχανία της ναυτιλίας όσον αφορά τους περιορισμούς εκπομπών. Επιπλέον, εστιάζουμε στις πιο υποσχόμενες λύσεις για τους εφοπλιστές προκειμένου να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς που ορίζονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Εκτεταμένη αναφορά παρέχεται στο δίλημμα μεταξύ των συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers) και της χρήσης καυσίμων με χαμηλές εκπομπές θείου, όπως MGO ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Υπάρχει επίσης έμφαση στα εναλλακτικά καύσιμα που παρέχουν πληροφορίες βάσει 8 κριτηρίων (Τιμή, Υποδομή, Τεχνολογία, Κανονισμοί, Επεκτασιμότητα, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, CAPEX, OPEX). Η προσέγγιση της μελέτης μας είναι τεχνική, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει επίσης μια χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των πιο αποδοτικών λύσεων για τους πλοιοκτήτες.
Λέξη κλειδί Εναλλακτικά καύσιμα
Υγροποιημένο φυσικό αέριο
Σύστημα καθαρισμού καυσαερίων
Scrubbers
Liquefied Natural Gas (LNG)
Alternative fuels
Διαθέσιμο από 2020-12-15 16:47:01
Ημερομηνία έκδοσης 15-12-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-12-15 16:47:01
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/