Συλλογές
Τίτλος Η χρήση των κινητών συσκευών για αγορές ειδών λιανικής στον κλάδο των αερομεταφορών
Εναλλακτικός τίτλος Use of mobile devices for retail purchases in the aviation sector
Δημιουργός Κανελλόπουλος, Ευάγγελος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Φραϊδάκη, Αικατερίνη
Βρεχόπουλος, Αδάμ
Λεκάκος, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8364
Περίληψη The purpose of this thesis is to investigate the factors that influence the adoption of use of mobile devices for purchasing airlines’ ancillary services and in particular, retail items. Most of the relevant studies focus on ticket and seat reservation services, which ensures that there is an evident need for research into the individual areas of airlines’ ancillary services.A quantitative service was conducted using questionnaires addressing Greek passengers in order to better understand behavior, acceptance and adoption traits on ancillary services, based on previous research that used Technology Acceptance Model (TAM), combined with concepts such as trust, privacy, security, innovation and personalization.Trough obtaining the results, this thesis aspires to offer an additional perspective to the companies of an industry that, excluding this year, is characterized by a dynamic and continuous growth due to its contribution to Greek tourism. Furthermore, those interested can obtain more information on a topic that has not been particularly developed in the literature but is of great interest as this market is considered to feature great growth potential for both passengers and companies in the industry.
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η έρευνα και η μέτρηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων για την αγορά συμπληρωματικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα ειδών λιανικής, τα οποία προσφέρονται από αεροπορικές εταιρείες. Με τις περισσότερες σχετικές μελέτες να συγκεντρώνονται στις υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και κράτησης θέσεων, η ανάγκη έρευνας στους επιμέρους τομείς των επικουρικών εσόδων των εταιρειών αερομεταφοράς είναι τουλάχιστον εμφανής.Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σε ελληνικό επιβατικό κοινό ώστε να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά, η αποδοχή και η υιοθέτηση των συγκεκριμένων παροχών υπηρεσιών, βασιζόμενη σε προηγούμενη έρευνα, στην οποία υιοθετήθηκε το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM), σε συνδυασμό με έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, ιδιωτικότητα, ασφάλεια, καινοτομία και εξατομίκευση.Μέσω των αποτελεσμάτων που έχουν ληφθεί, η διπλωματική αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει αρχικά μια επιπλέον οπτική στις εταιρείες ενός κλάδου που έχει δυναμική και συνεχιζόμενη ανάπτυξη, λόγω της συμβολής του στην οικονομία της χώρας μας μέσω του τουρισμού. Σε δεύτερη φάση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα βιβλιογραφικά, αλλά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η συγκεκριμένη αγορά θεωρείται ότι διαθέτει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης τόσο για το επιβατικό κοινό, όσο και για τις εταιρείες του εν λόγω κλάδου.
Λέξη κλειδί Αεροπορικές εταιρείες
Υιοθέτηση τεχνολογιών
Επικουρικά έσοδα
Kινητό εμπόριο
Airline companies
Technology adoption
Ancillary services
Mobile commerce
Διαθέσιμο από 2021-02-10 11:16:55
Ημερομηνία έκδοσης 02/10/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-02-10 11:16:55
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/