Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση του τύπου περιεχομένου στο engagement των social media users: το case study της διαφήμισης στο Facebook
Εναλλακτικός τίτλος The effect of content type on the engagement of social media users: the case study of advertising on Facebook
Δημιουργός Καζέπη, Βασιλική
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μούρτος, Ιωάννης
Πουλυμενάκου, Αγγελική
Φραϊδάκη, Κατερίνα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 63σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8373
Περίληψη The purpose of this thesis was to analyze the results of ads on social media and more specifically using the tool Facebook My Business, with the aim of influencing the type of content. The methodology was based on real data from two companies from totally different industries where one offer services and the other footwear and accessories.More specifically, a study was conducted on the performance indicators of digital ads and specifically on the key performance indicators of KPI’s such as conversions, engagement, click through Rate e.t.c. Based on the specific indicators and with a filter whether the ad is static or moving, the results were different and the conclusions were directly related to the goals and the strategy followed by each company separately.The above methodology can be a guide for the next strategies that each brand can follow based on the results of its ads and judge its content by deciding which type of ad is more effective based on video or image. Finally, this methodology can become a guide for realization of the most appropriate marketing strategy.
Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Facebook My Business, με στόχο την επίδραση του τύπου περιεχομένου. H μεθοδολογία βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα από δύο επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους όπου η μία προσφέρει υπηρεσίες και η άλλη προϊόντα υπόδησης και αξεσουάρ.Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη στους δείκτες απόδοσης των ψηφιακών διαφημίσεων και πιο συγκεκριμένα στους βασικούς δείκτες απόδοσης KPI’s όπως οι μετατροπές, engagement κ.α. Βάσει των συγκεκριμένων δεικτών και με φίλτρο το εάν η διαφήμιση είναι στατική ή κινούμενη, τα αποτελέσματα διέφεραν και τα συμπεράσματα είχαν άμεση σχέση με τους στόχους αλλά και τη στρατηγική που ακολουθεί η κάθε εταιρεία ξεχωριστά.Η παραπάνω μεθοδολογία μπορεί να γίνει οδηγός για τις επόμενες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει η κάθε επωνυμία με βάσει τα αποτελέσματα των διαφημίσεών της και να κρίνει το περιεχόμενό της αποφασίζοντας ποιο είδος διαφήμισης είναι αποδοτικότερο με βάσει την κίνηση ή την εικόνα. Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να γίνει οδηγός για την πραγματοποίηση της καταλληλότερης στρατηγικής μάρκετινγκ.
Λέξη κλειδί Τύπος περιεχομένου
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μάρκετινγκ περιεχομένου
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Βασικοί δείκτες απόδοσης
Digital marketing
Content marketing
KPI
Video
Image
Διαθέσιμο από 2021-02-13 14:53:33
Ημερομηνία έκδοσης 02/13/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-02-13 14:53:33
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/