Συλλογές
Τίτλος An inquiry into the proximal origins of trade unions in Greece and the quantification of the organizational attractiveness of unionized enterprises
Εναλλακτικός τίτλος Μια έρευνα για την εγγύς προέλευση των συνδικάτων στην Ελλάδα και τον ποσοτικό προσδιορισμό της οργανωσιακής ελκυστικότητας των επιχειρήσεων με εργαζόμενους σε συνδικάτα
Δημιουργός Κόντος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Ρούμπη, Δωροθέα
Νικολάου, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 109p.
Γλώσσα en
Περίληψη This study aims to investigate – and subsequently quantify – how, why, and under which conditions a unionized organization or enterprise is more attractive to prospective job applicants as a potential workplace, and more specifically do so in the context of actually existing conditions in Greece. Existing literature, when appropriately synthesized, suggests that unionization could be a possible factor influencing the attractiveness of an organization, but the question has thus far remained under-researched. Five elements were used to construct a theoretical model. These were the Attraction-Selection-Attrition model (Schneider, 1987), the Person-Organization fit paradigm (Cable & DeRue, 2002; Kristof, 1996), the security career anchor (Schein, 1990), justice orienation (Liao & Rupp, 2005) and signaling theory (Jones, Willness & Madey, 2014). The model is then tested by analyzing the responses of 130 participants in an online survey conducted in Greece, in which they are presented, at random, with two near identical versions of a job advertisements, with the exception that one mentions that the majority of employees are union members. Results are inconclusive at first, and after a supplemental analysis using only participants older than 30 (as they were the majority), it is concluded that unionization has the opposite effect than predicted. Possible causes are presented and analyzed one by one, and it is ultimately put forward that external forces and their corresponding situational effects, as well as historical factors particular to Greece, significantly impact the results of the study. In closing, practical implications are outlined as well as directions for future research, as it is estimated that this topic will only become more significant in the coming years.
Αυτή η μελέτη στοχεύει να διερευνήσει -και στη συνέχεια να ποσοτικοποιήσει -πώς, γιατί και υπό ποιες συνθήκες ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση των οποίων οι εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι σε συνδικάτα έχει μεγαλύτερη ελκυστικότητα για τους πιθανούς υποψηφίους ως δυνητικός εργασιακός τους χώρος, και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο των υπαρχόντων συνθηκών στην Ελλάδα. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία, όταν συντεθεί κατάλληλα, υποδηλώνει ότι η παρουσία συνδικάτων θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός παράγοντας που επηρεάζει την ελκυστικότητα ενός οργανισμού, αλλά μέχρι στιγμής το ζήτημα δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Πέντε στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ενός θεωρητικού μοντέλου. Αυτά ήταν το μοντέλο Attraction-Selection-Attrition (Schneider, 1987), το πρότυπο Person-Organizationfit (Cable & DeRue, 2002; Kristof, 1996), η άγκυρα σταδιοδρομίας ασφαλείας (Schein, 1990), ο προσανατολισμός προς τη δικαιοσύνη(Liao & Rupp, 2005) και η θεωρία σηματοδότησης (Jones, Willness & Madey, 2014). Στη συνέχεια, το μοντέλο δοκιμάζεται αναλύοντας τις απαντήσεις 130 συμμετεχόντων σε μια διαδικτυακή έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα, στην οποία προβάλλονται, τυχαία, δύο σχεδόν πανομοιότυπες εκδόσεις μιας αγγελίας εργασίας, με την εξαίρεση ότι η μια αναφέρει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων είναι μέλη συνδικάτων. Τα αποτελέσματα είναι αρχικά ασαφή και μετά από μια συμπληρωματική ανάλυση που χρησιμοποιεί μόνο συμμετέχοντες άνω των 30 ετών(καθώς ήταν η πλειοψηφία), συμπεραίνεται ότι η παρουσία συνδικάτων έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το προβλεπόμενο. Πιθανές αιτίες παρουσιάζονται και αναλύονται μία προς μία, και τελικά συμπεραίνεται ότι εξωτερικές δυνάμεις και οι αντίστοιχες επιρροές που ασκούν, καθώς και ιστορικοί παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένα την Ελλάδα, επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της μελέτης. Κλείνοντας, περιγράφονται πρακτικές επιπτώσεις καθώς και κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα, καθώς εκτιμάται ότι αυτό το θέμα θα γίνει πιο σημαντικό τα επόμενα χρόνια.
Λέξη κλειδί Unemployment
Political economy
Perceived organizational justice
Industrial relations
Job insecurity
Organizational attractiveness
Εργατικά συνδικάτα
Οργανωσιακή ελκυστικότητα
Εργασιακές σχέσεις
Εργασιακή ανασφάλεια
Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή δικαιοσύνη
Ανεργία
Πολιτική οικονομία
Trade unions
Ημερομηνία έκδοσης 17-04-2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-04-17 14:50:36
Ημερομηνία αποδοχής 2021-05-04 22:04:40
Δικαιώματα χρήσης Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/