Συλλογές
Τίτλος Η στάση των καταναλωτών στις ανέπαφες συναλλαγές, μέσω πλαστικού χρήματος για τις καθημερινές αγορές
Εναλλακτικός τίτλος Consumer attitude in contactless payments through plastic money for shopping
Δημιουργός Μούργελα, Γιούλη (Παναγιώτα)
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Σταθακόπουλος, Βλάσιος
Αργουσλίδης, Παρασκευάς
Παινέσης, Γρηγόριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 81σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Bασικός σκοπός είναι η μελέτη του επιπέδου σπουδαιότητας συγκεκριμένων παραγόντων, που θα φανερώσουν αν και κατά πόσο επενεργούν στη στάση των καταναλωτών, ως προς τις ανέπαφες πληρωμές. Οι μεταβλητές που μελετώνται είναι η ασφάλεια, η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και χρησιμότητας, τα προγράμματα επιβράβευσης και η πανδημία κορωνοϊού (covid-19). Επιπλέον στα πλαίσια της μετα-αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών, διερευνάται, εάν η στάση των καρτούχων επιδρά στην αύξηση χρήσης πλαστικού χρήματος ανέπαφα και στη σύσταση από στόμα σε στόμα (WoM), είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο.Παράλληλα, εξετάζεται η θέση που έχουν οι ανέπαφες συναλλαγές στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών, οι προτιμήσεις τους, και αποτυπώνεται η διαφοροποίηση στη στάση τους, εν μέσω πανδημίας.
The main purpose is to study the level of importance of specific factors, which will reveal whether and to what extent they affect the attitude of consumers, in terms of contactless payments. The variables studied are safety, perceived ease of use & usefulness, reward programs and the coronavirus pandemic (covid-19). In addition, in the context of post-purchase behavior of customers, it is investigated whether the attitude of cardholders affects the increase in the use of plastic money intact and the recommendation by word of mouth (WoM), either positively or negatively.At the same time, the place of contactless transactions in the daily life of consumers, their preferences are examined, and the difference in their attitude is reflected, in the midst of a pandemic.
Λέξη κλειδί Plastic money
Attitude
Pandemic
Covid-19
Contactless payment
Πλαστική κάρτα
Πανδημία
Ανέπαφη πληρωμή
Στάση
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-06-09 11:22:26
Ημερομηνία αποδοχής 2021-06-10 10:07:34
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/