Συλλογές
Τίτλος The European Court of Justice: protecting or compromising human rights?
Εναλλακτικός τίτλος Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προστατεύοντας ή διακινδυνεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα;
Δημιουργός Τσολάκη, Χρυσάνθη, Tsolaki, Chrysanthi
Συντελεστής Pliakos, Asteris
Pagoulatos, Georgios
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Anagnostaras, Georgios
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 54p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8663
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, αναλύοντας τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εξετάζει τα όρια που επιβάλλονται στις έννοιες αυτές από το Δικαστήριο. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο που ρυθμίζει την προστασία των δικαιωμάτων στην ΕΕ και στη συνέχεια αναλύεται η προέλευση και το περιεχόμενο της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Τέλος, η διπλωματική εργασία αυτή προχωρά σε μια εις βάθος ανάλυση της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου, εξετάζοντας την προσέγγισή του σε υποθέσεις όπου η αμοιβαία εμπιστοσύνη έρχεται σε σύγκρουση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
The present thesis discusses the protection of fundamental rights in the EU, analysing the jurisprudence of the European Court of Justice. More specifically, it focuses on the interplay between the principle of mutual trust and fundamental rights and examines the limits imposed on each concept by the Luxembourg Court. It begins by elaborating on the theoretical framework underpinning the protection of rights in the EU and proceeds by shedding light on the development of the principle of mutual trust. Finally, it delves into an in-depth analysis of the relevant case-law of the Court, examining its approach towards cases where mutual trust comes in conflict with the protection of fundamental rights.
Λέξη κλειδί Human rights
Principle of mutual trust
Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανθρώπινα δικαιώματα
Αρχή αμοιβαίας εμπιστοσύνης
European Court of Justice
Διαθέσιμο από 2021-06-10 11:07:35
Ημερομηνία έκδοσης 06/03/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-06-10 11:07:35
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/