Συλλογές
Τίτλος Bank credit ratings and macroprudential implications: the case of Moody's
Εναλλακτικός τίτλος Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών και οι μακροπροληπτικές επιπτώσεις: η περίπτωση της Moody's
Δημιουργός Μπουρλής, Αντώνιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ζαχαριάς, Ελευθέριος
Παγκράτης, Σπυρίδων
Τζαβαλής, Ηλίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 91σ.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8837
Περίληψη Undoubtedly the banking sector is highly connected to the real economy. History has shown that a banking crisis can easily spread to the real economy and vice versa. The assessment of the creditworthiness of the banking sector, on the one hand, is done with special care, on the other hand, it is not known that it has significant influences on the real size of the economy.The aim of this dissertation is to present the macroeconomic implications of banking ratings by major rating agencies, as presented through studies and research by important researchers.The first chapter is an introductory chapter, which aims to introduce us to the role and importance of the existence and operation of credit assessors. The main question answered in this chapter, after a brief description of the credit rating industry, was what the role is and what need ultimately the rating agencies cover.In the second chapter we focused exclusively on the evaluation of the banking industry, the process and the methodology used by the rating agencies. Here is a brief reference to the general methodology of credit assessors.In the third chapter, the consequences of the ratings offered by the credit rating agencies are reported. Our focus was on the interaction that seems to exist between the financial cycle and economic growth, as described through analysis and studies.In the fourth and final chapter of our study, we present important points from the methodology used by Moody’s to evaluate credit institutions, while giving the changes that have occurred in the methodology after the financial crisis. We got this information from the reports that Moody’s itself announces regarding its methodology. What is certain is that the crisis has catalyzed the way in which rating agencies approach the banking sector and assess its creditworthiness.
Αναμφίβολα ο τραπεζικός τομέας συνδέεται άμεσα με την πραγματική οικονομία. Η ιστορία έχει δείξει ότι μια τραπεζική κρίση μπορεί εύκολα να εξαπλωθεί στην πραγματική οικονομία και αντίστροφα. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του τραπεζικού τομέα, αφενός, γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, αφετέρου, δεν είναι γνωστό ότι έχει σημαντικές επιρροές στο πραγματικό μέγεθος της οικονομίας.Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις μακροοικονομικές επιπτώσεις των τραπεζικών αξιολογήσεων από μεγάλους οργανισμούς αξιολόγησης, όπως παρουσιάστηκαν μέσω μελετών και ερευνών από σημαντικούς ερευνητές.Το πρώτο κεφάλαιο είναι ένα εισαγωγικό κεφάλαιο, το οποίο στοχεύει να μας μυήσει στο ρόλο και τη σημασία της ύπαρξης και λειτουργίας των πιστωτικών αξιολογητών. Το κύριο ερώτημα που απαντήθηκε σε αυτό το κεφάλαιο, μετά από μια σύντομη περιγραφή του κλάδου αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, ήταν ποιος είναι ο ρόλος και ποια είναι η ανάγκη που καλύπτουν τελικά οι οργανισμοί αξιολόγησης.Στο δεύτερο κεφάλαιο επικεντρωθήκαμε αποκλειστικά στην αξιολόγηση του τραπεζικού κλάδου, στη διαδικασία και στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από τους οίκους αξιολόγησης. Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στη γενική μεθοδολογία των πιστωτικών αξιολογητών.Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι συνέπειες των αξιολογήσεων που προσφέρουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η εστίασή μας ήταν στην αλληλεπίδραση που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ του χρηματοπιστωτικού κύκλου και της οικονομικής ανάπτυξης, όπως περιγράφεται μέσω ανάλυσης και μελετών.Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης μας, παρουσιάζουμε σημαντικά σημεία από τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε ο Moody's για την αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, δίνοντας παράλληλα τις αλλαγές που έχουν συμβεί στη μεθοδολογία μετά την οικονομική κρίση. Πήραμε αυτές τις πληροφορίες από τις αναφορές που ανακοινώνει ο ίδιος ο Moody's σχετικά με τη μεθοδολογία του. Το σίγουρο είναι ότι η κρίση έχει καταλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αξιολόγησης προσεγγίζουν τον τραπεζικό τομέα και αξιολογούν την πιστοληπτική του ικανότητα.
Λέξη κλειδί Impact of credit ratings
Procyclicality
Macroprudential implications
Moody’s methodology
Bank credit ratings
Πιστοληπτική ικανότητα τραπεζών
Επίδραση πιστοληπτικής ικανότητας
Μεθοδολογία της Moody
Προκυκλικότητα
Μακροπροληπτικές επιπτώσεις
Διαθέσιμο από 2021-10-19 21:29:39
Ημερομηνία έκδοσης 15/10/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-10-19 21:29:39
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/