Συλλογές
Τίτλος Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR) σε μικρές επιχειρήσεις
Εναλλακτικός τίτλος Design and development of human resources (HR) management practices in small businesses
Δημιουργός Ντεληφιλιππίδη, Σοφία-Ελένη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Γαλανάκη, Ελεάννα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 68σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8862
Περίληψη Τhis diploma thesis focuses on Human Resource Management (HRM). Separate HRM functions are studied with an emphasis on how these are manifested in Small and Medium Enterprises (SMEs). The thesis attempts to document the challenges posed by the covid-19 pandemic in the field of human resource management, in SMEs of the HRM sector, how companies have responded, and the changes that have occurred as a result of the pandemic. Finally, measures are proposed to address the situation that has developed in the practice of HRM in SME’s. The diploma thesis highlights the importance of human resource management in SME’s, a medium to successfully meet the challenges posed by the pandemic.The results show that SMEs in Greece face a variety of issues related to human resource management, as managers take on the role of HRM departments. SMEs either have not developed a separate HRM department or the HRM department is bypassed by the management. It is concluded that the pandemic has changed many issues related to the management of human resources in the media. The management faces many challenges a result of the pandemic, and it takes a lot of effort to effectively lead people, to increase employee satisfaction and sustain employee performance and productivity.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στον τομέα της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Γίνεται καταγραφή των επιμέρους διαδικασιών που συμπεριλαμβάνονται στον τομέα της ΔΑΠ με έμφαση στις ΜΜΕ. Στη συνέχεια επιχειρείται να καταγραφούν οι προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η πανδημία covid-19 στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη συγκεκριμένη μορφή επιχειρήσεων και οι αλλαγές που έχουν συμβεί απόρροια της πανδημίας. Στο τέλος προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εργασία έχει στόχο να αναδείξει τη σημαντικότητα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της οποίας θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ΜΜΕ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ποικίλα ζητήματα αναφορικά με τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, καθώς οι διοικήσεις αναλαμβάνουν το ρόλο των τμημάτων ΔΑΠ και είτε δεν έχουν αναπτύξει ξεχωριστό τμήμα ΔΑΠ στις επιχειρήσεις ή παρακάμπτουν το τμήμα ΔΑΠ και προβαίνουν οι ίδιοι στη ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη ΔΑΠ. Συμπεραίνεται πως η πανδημία έχει αλλάξει πολλά ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στις ΜΜΕ. Οι διοικήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε αύξηση της ικανοποίησης τους και βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας τους
Λέξη κλειδί Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
Πανδημία
Covid-19
Άνθρωποι
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Human Resources Management
Employees
Διαθέσιμο από 2021-10-22 10:54:06
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-10-22 10:54:06
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/