Συλλογές
Τίτλος Διερεύνηση των μακρο-παραγόντων σε σχέση με τις μετοχικές αποδόσεις των τραπεζών στην ευρωζώνη
Εναλλακτικός τίτλος Investigation of macro-factors in relation to the share returns of banks in the euro area
Δημιουργός Πάντου, Μαρία-Νεκταρία
Συντελεστής Σπύρου, Σπύρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ρομπόλης, Λεωνίδας
Δράκος, Κωνσταντίνος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 49σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8940
Περίληψη The purpose of this dissertation is to investigate the factors that affect the shares of banks in Europe. Banks have faced great difficulties in recent years, either due to the financial crisis that erupted in 2009 or due to the situation created by the outbreak of the covid-19 pandemic (pandemic covid-19). The latest (covid) crisis in Europe compared to previous periods of recession and financial crises is the fastest and most intense in history creating a climate of uncertainty in the economy and obviously all this has an impact on bank shares. We will study the monthly returns on banking stocks in relation to the European macro-variables that have been formed so far, using in theory the corresponding studies with the well-known valuation models of CAPM, Fama-French (3 and 5 factor model) and Carhart (4 factor model). Our analysis showed that all systematic factors from the theory models are important and in addition we observe undervalued returns of the industry in relation to market factors. Our study is divided into 6 chapters, the introduction, the recent study, the methodology, the descriptive analysis of the variables, the empirical analysis and finally the epilogue where we comment on our results. There is a brief presentation of the results in relation to previous studies. Our data starts from December 2003 until May 2021 and more specifically they were drawn from the Thomas Eikon database and the Fama-French library. Our econometric analysis uses pooled, random and fixed effect panel data and the appropriate tests to check which model best explains the factors that affect bank stocks.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επιδρούν στις μετοχές των τραπεζών μέσα στην Ευρώπη. Οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 2009, είτε λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε με το ξέσπασμα της πανδημίας του covid-19 (pandemic covid-19). Η τελευταία κρίση (του covid) στην Ευρώπη σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους ύφεσης και τις οικονομικές κρίσεις είναι η γρηγορότερη και η εντονότερη στην ιστορία δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας στην οικονομία και προφανώς όλο αυτό έχει αντίκτυπο στις μετοχές των τραπεζών. Εμείς θα μελετήσουμε τις μηνιαίες αποδόσεις στις τραπεζικές μετοχές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές μάκρο-μεταβλητές που έχουν σχηματιστεί έως πρότινος χρησιμοποιώντας από τη θεωρία τις αντίστοιχες μελέτες με τα γνωστά μοντέλα αποτίμησης του CAPM, Fama-French (3 and 5 factor model) και του Carhart (4 factor model). Η ανάλυσή μας έδειξε πως όλοι οι συστηματικοί παράγοντες από τα μοντέλα της θεωρίας είναι σημαντικοί και επιπλέον παρατηρούμε υποτιμημένες αποδόσεις του κλάδου σε σχέση με τους παράγοντες της αγοράς. Η μελέτη μας χωρίζεται σε 6 κεφάλαια, την εισαγωγή, την έως πρόσφατη μελέτη, τη μεθοδολογία, την περιγραφική ανάλυση των μεταβλητών, την εμπειρική ανάλυση και τέλος τον επίλογο όπου σχολιάζουμε τα αποτελέσματα μας. Εκεί γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε σχέση με προηγούμενες μελέτες. Τα δεδομένα μας ξεκινάνε από το Δεκέμβριο του 2003 μέχρι το Μάϊο του 2021 και πιο συγκεκριμένα αυτά αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του Thomas Eikon database και τη Fama-French library. Η οικονομετρική μας ανάλυση χρησιμοποιεί pooled, random and fixed effect panel data και τα κατάλληλα τεστ για να ελέγξουμε ποιο μοντέλο εξηγεί καλύτερα τους παράγοντες που επιδράνε στις μετοχές των τραπεζών.
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κρίση
Ευρωζώνη
Τράπεζες
Μετοχές
Financial crisis
Eurozone
Banks
Shares
Διαθέσιμο από 2021-11-22 01:39:13
Ημερομηνία έκδοσης 11/22/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-11-22 01:39:13
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/