Συλλογές
Τίτλος ΔΛΠ 15 – Έσοδα από συμβάσεις πελατών και οι συνέπειες από την εφαρμογή του στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων του ενεργειακού κλάδου στο ΕΧΑΕ
Εναλλακτικός τίτλος IFRS 15 – Revenue from contracts with customers and impact of adoption on financial statements on listed companies in Athens Stock Exchange belonging to the energy sector
Δημιουργός Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής Παπαδάκη, Αφροδίτη
Τζόβας, Χρήστος
Δουκάκης, Λεωνίδας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 62σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Αντικείμενο της έρευνας αυτής αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού επιρροής του νέου λογιστικού προτύπου του εσόδου – Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 15: Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Αφορμή της έρευνας αποτέλεσαν προηγούμενες έρευνες, οι οποίες κατέληγαν στο συμπέρασμα πως το νέο πρότυπο βελτίωσε μεν την ποιότητα των λογιστικών καταστάσεων όμως είχε διαφορετικό βαθμό επιρροής σε διαφορετικούς κλάδους. Σκοπός της έρευνας αποτελεί η μελέτη του βαθμού επίπτωσης τουIFRS 15, το οποίο αντικατέστησε τα πρότυπα IAS 18 & IAS 11, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων ενεργειακών εταιρειών στο ΕΧΑΕ σε σύγκριση με τους υπόλοιπους κλάδους. Η έρευνα συμβάλει στη βελτίωση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας λαμβάνοντας υπόψη πως προηγούμενες έρευνες εστιάζουν κυρίως στη πρόβλεψη του βαθμού επιρροής του νέου προτύπου, λόγω του ότι το πρότυπο είναι σχετικά καινούριο, ενώ η έρευνα αυτή χρησιμοποιεί πραγματικά δημοσιευμένα στοιχεία της πρώτης χρήσης υποχρεωτικής υιοθέτησης του προτύπου.
The object of this research is to investigate the degree of influence of the new accounting standard of revenue - International Accounting Standard 15: Revenue from Contracts with customers in the financial statements of companies.The research was motivated by previous research, which concluded that the new standard improved the quality of accounting statements but had a different degree of influence in different industries. The purpose of the research is to study the degree of impact of IFRS 15, which replaced the IAS 18 & IAS 11 standards, in the financial statements of listed energy companies in Athens Stock Exchange compared to other industries.The research contributes to the improvement of existing literature taking into account that previous researches focus mainly on predicting the degree of influence of the new standard, due to the fact that the standard is relatively new, while this research uses actual published data of the first economic period of mandatory adoption of the standard.
Λέξη κλειδί Μοντέλο Jones
IFRS 15
Energy
Athens stock exchange
Revenue recognition
Jones model
ΔΛΠ 15
Ενέργεια
ΕΧΑΕ
Αναγνώριση εσόδου
Ημερομηνία έκδοσης 31-10-2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-11-22 11:02:45
Ημερομηνία αποδοχής 2021-11-22 11:18:32
Δικαιώματα χρήσης Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/