Συλλογές
Τίτλος Κινητικότητα ανθρωπίνου δυναμικού: η περίπτωση των επαγγελματιών πληροφοριακών συστημάτων
Δημιουργός Αγγελίδης, Γεώργιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Ντούσκας, Θεόδωρος
Ανδρή, Μαρία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 46σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8945
Περίληψη The object of study and research is the professional mobility of professionals in thefield of information systems. The purpose of the diploma is to capture the characteristics andreasons for the existence of professional mobility through the recording of professional changes,which are carried out by people with mobility at the career level. The reasons that influence theformation of this phenomenon are studied in more detail. Special emphasis is given to theinvestigation of people who have made professional changes during their career, but also whatled them to their own professional mobility. The dissertation is divided into two parts. The firstpart examines issues of conceptual content and institutional framework of professional mobility.Modern researches are presented, united and special emphasis was placed on their connectionwith theoretical approaches. Finally, in the first part of the dissertation, the significant empiricalresults that have emerged from research in this field and you emphasize the field of informationsystems. In the second part of the diplomatic investigation, professional mobility, through theapplication of qualitative research in order to highlight those dimensions that describe the reasonsfor the existence of the phenomenon under study. This is achieved through semi-structuredinterviews with information industry employees who have undergone at least one companychange in their professional careers. Also, the data obtained from the sample through coding areanalyzed and main excerpts from the answers of the interviewees are given. Finally, the reasonsfound in the findings that do not seem to affect and lead to the professional mobility ofprofessional information systems were identified and listed. And the final assessment is madewith the main issues the reasons for the existence of this phenomenon but also proposals for waysof action on the part of the organizations in order to explain the phenomenon as much as possibleand to maintain their talents.
Η διπλωματική αυτή έχει ως αντικείμενο μελέτης και έρευνας την επαγγελματικήκινητικότητα των επαγγελματιών στον κλάδο των πληροφοριακών συστημάτων. Σκοπός τηςδιπλωματικής είναι η αποτύπωση των χαρακτηριστικών και των λόγων ύπαρξης τηςεπαγγελματικής κινητικότητας μέσα από την καταγραφή των επαγγελματικών αλλαγών, πουπραγματοποιούν άτομα κινητικά σε επίπεδο σταδιοδρομίας. Πιο διεξοδικά θα μελετηθούν οιλόγοι που επιδρούν στη διαμόρφωση του εν λόγω φαινομένου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στηδιερεύνηση στάσεων ατόμων που έχουν πραγματοποιήσει επαγγελματικές αλλαγές κατά τηδιάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, αλλά και το τι τους οδήγησε στην δικιά τουςεπαγγελματική κινητικότητα. Η διπλωματική χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος εξετάζειζητήματα εννοιολογικού περιεχομένου και θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικήςκινητικότητας. Παρουσιάζονται σύγχρονες έρευνες ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεσήτους με θεωρητικές προσεγγίσεις. Τέλος, στο πρώτο μέρος της διπλωματικής αποτυπώνονται τασημαντικότερα εμπειρικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από έρευνες στο συγκεκριμένοπεδίο και δίνετε έμφαση στον κλάδο των πληροφοριακών συστημάτων. Στο δεύτερο μέρος τηςδιπλωματικής διερευνάται η επαγγελματική κινητικότητα, μέσα από εφαρμογή ποιοτικής έρευναςμε σκοπό την ανάδειξη εκείνων των διαστάσεων που περιγράφουν τους λόγους ύπαρξης του υπόμελέτη φαινομένου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων σε εργαζομένουςτου κλάδου πληροφοριακών συστημάτων οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον μίααλλαγή εταιρίας στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επίσης, αναλύονται τα δεδομένα πουλαμβάνονται από το δείγμα μέσω κωδικοποίησης και παραθέτονται κύρια αποσπάσματα από τιςαπαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων. Τέλος, εντοπίστηκαν και παρατέθηκαν οι λόγοι πουαποτελούν τα ευρήματα που φαίνεται να επηρεάζουν και να οδηγούν στην επαγγελματικήκινητικότητα των επαγγελματιών πληροφοριακών συστημάτων. Και γίνεται η τελική αποτίμησημε κύρια ζητήματα τους λόγους ύπαρξης του εν λόγου φαινομένου αλλά και προτάσεις γιατρόπους δράσης από την μεριά των οργανώσεων με σκοπό την όσο τον δυνατών εξάλειψη τουφαινομένου και την διατήρηση των ταλέντων τους.
Λέξη κλειδί Πληροφοριακά συστήματα
Ημιδομημένες συνεντεύξεις
Επαγγελματική κινητικότητα
Ποιοτική έρευνα
Professional mobility
Information systems
Semi-structured interviews
Qualitative research
Διαθέσιμο από 2021-11-20 20:03:51
Ημερομηνία έκδοσης 11/19/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-11-20 20:03:51
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/