Συλλογές
Τίτλος Financial performance of listed shipping companies across ROE and ROA and the main determinants of influence
Εναλλακτικός τίτλος Η χρηματοοικονομική επίδοση των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών διαμέσου των δεικτών ROE και ROA και οι κύριοι παράγοντες επιρροής τους
Δημιουργός Κουτρουμάνος, Ζαχαρίας, Κατσίμπρας, Μιχαήλ
Katsimpras, Michalis
Koutroumanos, Zacharias
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Kavousanos, Emmanuel G.
Demirakos, Efthymios
Rompolis, Leonidas
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 50p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9094
Περίληψη Financial performance is not a recent notion on corporations and especially on listed shipping companies. It is an assessment of overall financial health on a fiscal year or on a given time frame and implicates the effectiveness of a firm to generate revenues from the core functions. Most companies nowadays are familiar with its importance and many analysts and stakeholders have tried to accurate measure the performance, efficiency, liquidity and leverage through some financial ratios. Both ROE and ROA belong to the profitability perspective and are vital on environments of perfect competition such as the shipping sector. The former gauges the income available to debt and equity investors for each dollar invested on total assets and the latter is the fraction of cash equity income to the average book value of equity. With this thesis, we tried to decompose the aforementioned ratios and approach the main determinants of their influence. Hopefully, this was accomplished through statistical panel data analysis of a large sample of listed shipping companies across time. In order to reach an outcome about these factors, a large number of financial elements was collected to check whether they are statistically significant for the ROE and ROA. The main part dives into the topics of discussion that are encompassed in the dissertation:Chapter 1 – An analytical ROA and ROE breakdown and the reasons that make their usage critical on the listed shipping companies. Chapter 2 – Critical appraisal on the existing relevant literature in chronological order.Chapter 3 – Definition of empirical methodology and analysis of the under examination econometric model. Chapter 4 – Interpretation of the results, empirical findings and the main definitive determinants of influence of the metrics ROE and ROA.Chapter 5 – Analysis of summary results, concluding remarks and comparison with international literature for shipping.
Η έννοια της χρηματοικονομικής επίδοσης δεν είναι πρόσφατη για τους οργανισμούς και ειδικά για τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες. Αποτελεί μια εκτίμηση της συνολικής οικονομικής υγείας σε ένα ορισμένο χρονικό πλαίσιο και συνίσταται στη δυνατότητα μιας επιχείρησης να δημιουργεί έσοδα από τις βασικές λειτουργίες. Οι περισσότερες εταιρείες στις μέρες μας είναι εξοικειωμένες με τη σημασία της και πολλοί αναλυτές έχουν προσπαθήσει να μετρήσουν με ακρίβεια την απόδοση, την αποτελεσματικότητα, τη ρευστότητα και τη μόχλευση μέσω ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών. Η απόδοση ιδίων κεφαλαιών και η απόδοση στοιχείων του ενεργητικού είναι ζωτικής σημασίας για περιβάλλοντα τέλειου ανταγωνισμού όπως ο τομέας της ναυτιλίας. Ο πρώτος δείκτης μετρά το εισόδημα που είναι διαθέσιμο στους δανειστές και μετόχους για κάθε δολάριο που επενδύεται στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και ο δεύτερος είναι το κλάσμα του εισοδήματος των μετοχικών κεφαλαίων προς στη μέση λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων. Με αυτή τη διατριβή, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τους προαναφερθέντες δείκτες και να προσεγγίσουμε τους κύριους επιδραστικούς παράγοντες. Αυτό, ευελπιστούμε να επιτεχθηκε μέσω στατιστικής ανάλυσης ενός μεγάλου δείγματος εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών διαχρονικά. Για τους σκοπούς της εργασίας, συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων από τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να διασαφηνιστεί εάν είναι στατιστικά σημαντικά σημαντικοί για το ROE και το ROA.Το κύριο μέρος εμβαθύνει στις παρακάτω ενότητες που περιλαμβάνονται στη διατριβή:Κεφάλαιο 1 – Μια αναλυτική απεικόνιση του ROA και ROE και οι λόγοι που καθιστούν τη χρήση τους κρίσιμη για τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες.Κεφάλαιο 2 – Αποτίμηση της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας κατά χρονολογική σειρά.Κεφάλαιο 3 – Διασαφήνιση μεθοδολογίας και ανάλυση του υπό εξέταση οικονομετρικού μοντέλου.Κεφάλαιο 4 – Ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ευρήματα και οι κύριοι καθοριστικοί παράγοντες επιρροής των δεικτών ROE και ROA.Κεφάλαιο 5 – Παρουσίαση συνοπτικών αποτελεσμάτων, παρατηρήσεις και σύγκριση με διεθνή βιβλιογραφία για τη ναυτιλία.
Λέξη κλειδί Panel data
Return on equity
Return on assets
Listed shipping companies
Financial performance
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
Αποδοτικότητα στοιχείων ενεργητικού
Εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες
Χρηματοοικονομική απόδοση
Διαστρωματικές χρονοσειρές
Διαθέσιμο από 2022-01-22 16:14:01
Ημερομηνία έκδοσης 01/20/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-01-22 16:14:01
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/