Συλλογές
Τίτλος What are the issues that concern auditors in the shipping sector? Evidence from the critical audit matters
Εναλλακτικός τίτλος Ποιά είναι τα θέματα που απασχολούν τους ορκωτούς ελεγκτές στον τομέα της ναυτιλίας; Αποδεικτικά στοιχεία από τα κρίσιμα θέματα ελέγχου
Δημιουργός Stamatelopoulos, Christos, Karaklis, Evangelos
Καρακλής, Ευάγγελος
Σταματελόπουλος, Χρίστος
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Rompolis, Leonidas
Kavussanos, Emmanuel G.
Demirakos, Efthymios
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 79p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9110
Περίληψη The primary research purpose of the current study is to examine the main issues that concern auditors, when conducting audit engagements of publicly traded shipping companies. We use a sample of all the listed maritime firms on the NYSE and NASDAQ stock exchanges and conduct a thorough and comprehensive content analysis of the Critical Audit Matters (CAMs) section of the auditor’s report for the fiscal year 2020. We find that auditors are primarily focusing on issues related to the impairment testing of non-current tangible assets. Following this rationale, we demonstrate that the impairment of vessels is considered a CAM in 88% of all our sample firms that operate in the major commercial shipping segments. We also provide interesting descriptive evidence on the frequency of keywords related to accounting, market and audit issues that appear in the discussions of the impairment-related CAMs. Given the fact that the requirement of AS 3101 on CAMs has become effective recently, we believe that the current study’s empirical results constitute a substantial contribution to this emerging academic literature. To the best of our knowledge, this is the first study that examines the information content of CAMs in the global shipping industry.
Πρωταρχικός ερευνητικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους ελεγκτές κατά τη διενέργεια ελεγκτικών εργασιών εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών. Χρησιμοποιούμε ένα δείγμα όλων των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στα χρηματιστήρια NYSE και NASDAQ και διεξάγουμε μια ενδελεχή και ολοκληρωμένη ανάλυση περιεχομένου της ενότητας Κρίσιμων Θεμάτων Ελέγχου (CAMs) της έκθεσης του ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2020. Διαπιστώνουμε ότι οι ελεγκτές εστιάζουν κυρίως σε ζητήματα που σχετίζονται με τον έλεγχο απομείωσης των μη κυκλοφορούντων ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Ακολουθώντας αυτό το σκεπτικό, αποδεικνύουμε ότι η απομείωση της αξίας των πλοίων θεωρείται CAM στο 88% όλων των εταιρειών του δείγματός μας που δραστηριοποιούνται στους κύριους τομείς της εμπορικής ναυτιλίας. Παρέχουμε επίσης ενδιαφέροντα περιγραφικά στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα των λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται με ζητήματα λογιστικής, αγοράς και ελέγχου που εμφανίζονται στις συζητήσεις των CAMs που σχετίζονται με απομείωση. Δεδομένου του γεγονότος ότι η απαίτηση του AS 3101 για τα CAM έχει τεθεί σε ισχύ πρόσφατα, πιστεύουμε ότι τα εμπειρικά αποτελέσματα της τρέχουσας μελέτης συνιστούν ουσιαστική συμβολή σε αυτήν την αναδυόμενη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει το πληροφοριακό περιεχόμενο των CAMs στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.
Λέξη κλειδί Asset impairment
IFRS
U.S. GAAP
Shipping industry
Critical audit matters
Πλοία
Ορκωτοί ελεγκτές
Ναυτιλία
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων
Κρίσιμα θέματα ελέγχου
Διαθέσιμο από 2022-01-24 13:39:29
Ημερομηνία έκδοσης 01/15/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-01-24 13:39:29
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/