Συλλογές
Τίτλος Negotiation and compromise during crisis periods: the case of the third Greek bailout (2015) and the recovery & resilience Fund-NGEU (2020)
Εναλλακτικός τίτλος Διαπραγμάτευση και συμβιβασμός σε περιόδους κρίσεων: η περίπτωση του τρίτου ελληνικού μνημονίου (2015) και του ταμείου ανάκαμψης (2020)
Δημιουργός Papadopoulos, Savvas, Παπαδόπουλος, Σάββας
Συντελεστής Bourantonis, Dimitrios
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Pagoulatos, Georgios
Blavoukos, Spyros
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 77p.
Γλώσσα en
Περίληψη The current research presents the basic concepts of compromise in the context of EU negotiations. A framework of the negotiations will be presented, and the idea of compromise will be analyzed in the EU decision-making process. The research will focus on the examination of the models through the extensive theoretical, political and philosophical frame of EU negotiations and will be applied in two case studies. The main goal will be to discover patterns directing EU negotiations towards a compromise. Regarding the case studies, EU negotiations on the Third Greek bailout program and EU negotiations on Recovery & Resilience Fund (NGEU) in 2020 will be analyzed. Comparing the two case studies, final conclusions will establish the factors that determine the form of compromise.
Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τις βασικές έννοιες του συμβιβασμού στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της ΕΕ. Θα παρουσιαστεί ένα πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και η ιδέα του συμβιβασμού θα αναλυθεί και θα εξεταστεί στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην εξέταση των θεωρητικών μοντέλων, καθώς και στο πολιτικό και φιλοσοφικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της ΕΕ. Στη συνέχεια, η θεωρία θα εφαρμοστεί στη μελέτη δύο περιπτώσεων. Ο κύριος στόχος είναι η αναζήτηση μοντέλων που οδηγούν τις διαπραγματεύσεις σε συμβιβασμό. Όσον αφορά τη μελέτη περιπτώσεων, θα αναλυθούν οι Διαπραγματεύσεις της ΕΕ για το Τρίτο Ελληνικό Πρόγραμμα Διάσωσης και οι Διαπραγματεύσεις της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (NGEU) το 2020. Συγκρίνοντας τις δύο μελέτες περίπτωσης, τελικές υποθέσεις θα διαμορφώσουν τους παράγοντες διαπραγμάτευσης που καταλήγουν σε συγκεκριμένα είδη συμβιβασμού.
Λέξη κλειδί Distributive negotiations
New Intergovernmentalism
NGEU
EU negotiations
Compromise
Third Greek bailout negotiations
Ημερομηνία έκδοσης 29-03-2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-04-14 12:40:27
Ημερομηνία αποδοχής 2022-04-14 15:07:58
Δικαιώματα χρήσης Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/