Συλλογές
Τίτλος Η καταναλωτική συμπεριφορά στον κλάδο των σούπερ μάρκετ
Εναλλακτικός τίτλος Consumer behavior in the supermarket sector
Δημιουργός Άλβα, Δέσποινα-Σταυρούλα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Σκαρμέας, Διονύσιος
Παινέσης, Γρηγόριος
Μπάλτας, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 181σ.
Γλώσσα el
Περίληψη This master thesis was held as a part of the postgraduate program in Marketing & Communication at Athens University of Economics and Business. The main object of the research was the study of the buying behavior of Greek households in the supermarket sector. In particular, the main fields of the study were the recording of the general shopping habits, the examination of the product and store selection and evaluation criteria, and the investigation of consumers’ attitudes and habits toward private label products. Finally, it examined the pandemic’s influence on consumer behavior. The data collection was carried out in the framework of the annual research of the Marketing Laboratory, through the completion of questionnaires -after telephone interviews with residents of Attica- in the period 10/2021-01/2022. The final sample consisted of 1500 households. This thesis consists of seven chapters. The first five chapters contain the bibliographic and theoretical overview. In the sixth chapter, the results of the research are presented, as they emerged from the analysis of the data in the statistical program SPSS. Initially, a graphical representation and commentary of the descriptive analyzes of each questionnaire variable are included. Then, the conclusions of the inductive analyzes are recorded, accompanied by the respective explanatory tables. Finally, the seventh chapter presents the conclusions that emerged from the descriptive and inductive analyzes, while also mentioning the administrative consequences, the limitations of the research, as well as the proposals for future research.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των ελληνικών νοικοκυριών στον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι γενικές αγοραστικές συνήθειες, αναζητήθηκαν τα κριτήρια επιλογής προϊόντων και καταστημάτων και διερευνήθηκε η στάση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τέλος, εξετάστηκε ο βαθμός επιρροής της πανδημίας στην καταναλωτική συμπεριφορά.Η συλλογή των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ετήσιας έρευνας του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ, μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων κατόπιν τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε κατοίκους της Αττικής, το διάστημα 10/2021-1/2022. Το τελικό δείγμα, αποτέλεσαν 1500 νοικοκυριά.Η διπλωματική εργασία εκτείνεται σε επτά κεφάλαια. Τα πρώτα πέντε κεφάλαια, είναι αφιερωμένα στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν έπειτα από τις στατιστικές αναλύσεις στο πρόγραμμα SPSS. Αρχικά, περιλαμβάνεται γραφική απεικόνιση και σχολιασμός των περιγραφικών αναλύσεων, κάθε μεταβλητής του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, καταγράφονται τα συμπεράσματα των επαγωγικών αναλύσεων, συνοδευόμενα από τους αντίστοιχους διευκρινιστικούς πίνακες. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις περιγραφικές και επαγωγικές αναλύσεις, ενώ, ακόμα, αναφέρονται οι διοικητικές συνέπειες, οι περιορισμοί της έρευνας, καθώς και οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.
Λέξη κλειδί Shopping habits
Marketing
Private label
Super market
Συμπεριφορά καταναλωτή
Σούπερ μάρκετ
Ιδιωτική ετικέτα
Μάρκετινγκ
Αγοραστικές συνήθειες
Consumer behavior
Διαθέσιμο από 18-05-2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-05-19 22:46:21
Ημερομηνία αποδοχής 2022-05-20 14:49:31
Δικαιώματα χρήσης Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/