Συλλογές
Τίτλος Ο ρόλος της ατμόσφαιρας καταστήματος στην εμπειρία πελάτη - μελέτη περίπτωσης καταστημάτων H and M
Δημιουργός Μαντζάρα, Μαρία
Συντελεστής Καπερώνης, Σταύρος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 65σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9598
Περίληψη Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα ατμοσφαιρικά στοιχεία στην εμπειρία των πελατών και στο εάν τελικά επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην αγοραστική τους συμπεριφορά. Για τη διεξαγωγή της έρευνας σχηματίστηκε ερωτηματολόγιο 17 ερωτήσεων, το οποίο είχε συμμετοχή 180 ατόμων. Στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με σκοπό να ελεγχθούν οι αρχικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν. Για την υλοποίηση της διαδικασίας και προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα, έγινε η μελέτη περίπτωσης καταστημάτων του γνωστού σουηδικού retail brand H&M. Στα πλαίσια της έρευνας, οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις μέσω των οποίων αξιολογούν την επίδραση των ατμοσφαιρικών στοιχείων των συγκεκριμένων καταστημάτων στην αγοραστική τους συμπεριφορά αλλά και τη συνολική τους εμπειρία σε αυτά.Συμπεραίνεται, λοιπόν, μέσω της παρούσας μελέτης ότι όλοι οι παράγοντες (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχεδιαστικοί) της ατμόσφαιρας επιδρούν θετικά στη διαμόρφωση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών. Ωστόσο, φαίνεται πως ορισμένα από τα στοιχεία αυτά έχουν περισσότερη σημασία για τους ίδιους τους καταναλωτές στη διάρκεια της εμπειρίας τους.
The present study aims to investigate the key role that the atmospheric elements play in the customer experience and whether they ultimately have a positive effect on their purchasing behavior. A questionnaire of 17 questions was formed for the research which was attended by 180 people. A statistical analysis was performed on the data that was collected to verify the initial assumptions made. In order to carry out the process and to extract reliable results, was carried out a case study of the stores of the well-known Swedish retail brand H&M. As part of the research, participants are asked to answer questions through which they evaluate the impact of the atmospheric elements of the specific stores on their buying behavior and their overall experience in them. Therefore, it is concluded through the present paper that all the factors (environmental, social and design) of the atmosphere have a positive effect on shaping the purchasing behavior of consumers. However, it seems that some of these elements are more important to the consumers themselves during their experience.
Λέξη κλειδί Ατμοσφαιρικά στοιχεία
Περιβάλλον καταστήματος
Καταναλωτής
Εμπειρία πελάτη
Αγοραστική συμπεριφορά
Atmospheric elements
Shop environment
Consumer
Customer experience
Purchasing behavior
Διαθέσιμο από 2022-07-21 12:17:13
Ημερομηνία έκδοσης 02/10/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-07-21 12:17:13
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/