64 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Β

1. Βig data και profiling, μια προσέγγιση ζητημάτων σε νομικό και τεχνικό επίπεδο
Συγγραφέας: Τερζάκη, Σοφία
2. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Ημερομηνία: 2006
3. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Πάτροκλος
Ημερομηνία: 2006
4. Βαθμός απόκρυψης κερδών και μελλοντική κερδοφορία για τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο 2005-2012
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 24-11-2013
5. Βαθμός ικανοποίησης του γυναικείου καταναλωτικού κοινού από τα βιολογικά προϊόντα περιποίησης
Συγγραφέας: Λυμπερίου, Δέσποινα
Ημερομηνία: 10-11-2021
6. Βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τις βάσεις επιμέτρησης και τις γνωστοποιήσεις που απαιτεί το Δ.Λ.Π. 16 "Ενσώματα Πάγια": εμπειρική μελέτη στις εισηγμένες επιχειρήσεις του Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Μίχα, Στεφανία
Ημερομηνία: 10-11-2021
7. Βάμβαξ
Συγγραφέας: Μίχα, Στεφανία
Ημερομηνία: 03-1959
8. Βάση γνώσης πρακτικών εργασίας: προεπεξεργασία και επισημείωση κειμένων για μηχανική μάθηση
Συγγραφέας: Λεονταρίδης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 12/22/2021
9. Βάση τεχνικών μέτρων ασφαλείας : σχεδιασμός και υλοποίηση
Συγγραφέας: Τριποδιανός, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 02-2006
10. Βασικά χαρακτηριστικά της τελευταίας ύφεσης της Ελλάδας και σύγκριση με χώρες της παγκόσμιας οικονομίας με έντονες υφέσεις
Συγγραφέας: Γαλαθρή, Νεραντζούλα
Ημερομηνία: 02-2006
11. Βασικά χαρακτηριστικά του Επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου
Συγγραφέας: Κιντής, Ανδρέας
Ημερομηνία: 1990
12. Βασικές αρχές συγκρότησης των επιχειρήσεων και η δημιουργία των startups
Συγγραφέας: Στουπάκης, Μιχάλης Γ.
Ημερομηνία: 01-2015
13. Βασικές αρχές της θεωρίας αποφάσεων και της θεωρίας παιγνίων
Συγγραφέας: Καρούκη, Σοφία
Ημερομηνία: 11-2005
14. Βασικές τεχνικές ανίχνευσης αδυναμιών
Συγγραφέας: Τζανή, Γεώργιος
Ημερομηνία: 07/26/2019
15. Βασικές τεχνικές μέτρησης πιστωτικού κινδύνου: λογιστική παλινδρόμηση - διαχωριστική ανάλυση. Θεωρία - εφαρμογή
Συγγραφέας: Τούντας, Γεώργιος
Ημερομηνία: 09-2011
16. Βασιλεία ΙΙΙ : κεφαλαιακή επάρκεια και κίνδυνος ρευστότητας
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 10-2011
17. Βασιλεία ΙΙΙ: διάρθρωση και επιπτώσεις στην πολιτική των τραπεζών
Συγγραφέας: Καϊτσώτη, Αρετή
Ημερομηνία: 10-2011
18. Βατοπέδι- GIS- Δείκτες
Συγγραφέας: Papadopoulos, Vasileios
Ημερομηνία: 22-03-2013
19. Βαφική: ιστορική μελέτη της Βαφικής διά μέσου των αιώνων (Μέρος Α΄)
Συγγραφέας: Κερασσώτης, Πάνος
Ημερομηνία: 12-1941
20. Βέλτιστα χαρτοφυλάκια μετοχών του δείκτη S&P500 και αντιστάθμιση με χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα
Συγγραφέας: Τσάκωνα-Αντόνα, Νίκη-Τερέζα
Ημερομηνία: 12-1941
21. Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου σε καθεστώς χρονικά μεταβαλλόμενης μεταβλητότητας
Συγγραφέας: Δημοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία: 12-1941
22. Βέλτιστη κατανομή πόρων και σύγκριση χαρτοφυλακίων στα πλαίσια διαχείρησης περιουσίας- υποχρεώσεων: Εμπειρική ανάλυση με παραδοσιακά και εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία
Συγγραφέας: Τσάμης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 22-07-2015
23. Βέλτιστη κατανομή των επιμέρους σημείων πώλησης-κατανάλωσης στα διαθέσιμα κέντρα διανομής
Συγγραφέας: Μπουρνέλας, Αθανάσιος-Χρήστος
Ημερομηνία: 22-07-2015
24. Βέλτιστο μοντέλο ανάπτυξης σε ανοικτές οικονομίες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ολλανδία
Συγγραφέας: Νικηφόρος, Μιχαήλ Γεωργίου
Ημερομηνία: 21-02-2014
25. Βελτιστοποίηση βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης ζήτησης φορτίου με χρήση συστάδας νευρωνικών δικτύων
Συγγραφέας: Αδαμάκος, Α. Ν.
Ημερομηνία: 21-02-2014
26. Βελτιστοποίηση εμπειρίας μέσω επιλογής και αξιολόγησης τουριστικών διαδρομών με ανάλυση κειμένων και εξόρυξη δεδομένων
Συγγραφέας: Ράπτης, Μάριος
Ημερομηνία: 03/07/2019
27. Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας στο ride-hailing κλάδο
Συγγραφέας: Αναστασόπουλος, Θωμάς
Ημερομηνία: 2019
28. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης : search engine optimization
Συγγραφέας: Τσαγαλά, Ευρύκλεια
Ημερομηνία: 02-2007
29. Βελτιστοποίηση προβλήματος επιλογής προμηθευτή φυσικού αερίου
Συγγραφέας: Προφύρης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 02/24/2021
30. Βελτιστοποίηση των αποθεμάτων εταιρείας εμπορίου ιατρικών μηχανημάτων και εμφυτευμάτων
Συγγραφέας: Οικονόμου, Γεωργία
Ημερομηνία: 04/27/2020
31. Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με χρήση συναρτήσεων Copula σε Python 3.8.3
Συγγραφέας: Δανιάς, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 04/27/2021
32. Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μια αγορά και αντιστάθμιση βέλτιστου χαρτοφυλακίου με παράγωγα
Συγγραφέας: Σαγάνης, Γρηγόριος
Ημερομηνία: 04/01/2021
33. Βελτίωση απόκρισης κατανεμημένων συστημάτων ανάλυσης γράφων με χρήση αλγορίθμων κατάτμησης πραγματικού χρόνου
Συγγραφέας: Βερδελής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 2018
34. Βελτίωση συνεκτικότητας στο αντικειμενοστραφές λογισμικό
Συγγραφέας: Κιούκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02-2013
35. Βερνάρδος Harms
Συγγραφέας: Predoehl, Ανδρέας
Ημερομηνία: 1940
36. Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1984
37. Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1994
38. Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο φοιτητών
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1990
39. Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1980]
40. Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1982]

Σελίδες:  12