81. Νομικά έθιμα της νήσου Άνδρου: ήτοι τοπικαί εν Άνδρω συνήθειαι περί του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου εμπορικών συμβάσεων αγροτικών εκμισθώσεων κλπ.
Author: Πασχάλης, Δημήτριος Π.
Format: pdf
Date: 1925
82. Εισηγητήριος έκθεσις επί του απολογισμού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του έτους 1924
Author: Διομήδης, Αλ. Ν.
Format: pdf
Date: 1925
83. Η νομική θέσις των βουλευτών και η βουλευτική ασυλία του λόγου
Author: Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Format: pdf
Date: 1925
84. Το πρόβλημα του πληθυσμού εν Ελλάδι
Author: Χατζηβασιλείου, Γρηγόριος Π.
Format: pdf
Date: 1925
85. Συμβολαί εις την κοινωνικήν ψυχολογίαν: παραλληλισμός ατομικής και ομαδικής ψυχής
Author: Φιλίππου, Φίλιππος
Format: pdf
Date: 1925
86. Αι σύγχρονοι οικονομικαί οργανώσεις
Author: Ζήσης, Π. Γ.
Format: pdf
Date: 1925
87. Αι οικονομικαί επιστήμαι
Author: Gide, Charles
Format: pdf
Date: 1925
88. Περί της σημασίας του ξύλου εν τη κοινωνική οικονομία
Author: Σκλαβούνος, Κωνσταντίνος Γ.
Format: pdf
Date: 1925
89. Η αναλογική εκλογή και ιδίως εν Ελλάδι
Author: Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ.
Format: pdf
Date: 1925
90. Ελληνική ταπητουργεία: η μεταφορά της εξ ανατολής
Author: Μαλαματιανός, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 1925
91. Θεωρία του χρήματος και πολιτική της νομισματικής εξυγιάνσεως
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1926
92. Η αναθεώρησις των οικονομικών θεωριών του Καρλ Μάρξ
Author: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Format: pdf
Date: 1926
93. Αι θρησκείαι ως προσδιοριστικοί παράγοντές των πολιτισμών: φιλοσοφικοϊστορικαί μελέται
Author: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Format: pdf
Date: 1926
94. Η ηθική ως επιστήμη κατά τον Johannes Rehmke
Author: Ζήσης, Π. Γ.
Format: pdf
Date: 1926
95. Το αυστριακόν νόμισμα
Author: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 1926
96. Η ελευθέρα πόλις Danzig και το πολίτευμα αυτής
Author: Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Format: pdf
Date: 1926
97. Η εν υπαίθρω εργασία των καταδίκων: ίδρυσις κινητών φυλακών προς κατασκευήν σιδηροδρομικής γραμμής Τριπόλεως-Σπάρτης-Γυθείου
Author: Ζωγράφου, Ηλίας
Format: pdf
Date: 1926
98. Η Μακεδονοσλαβική αγροτική κοινότης και η Πατριαρχική γεωργική οικογένεια εις την περιφέρειαν Μοναστηρίου
Author: Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ.
Format: pdf
Date: 1926
99. Ο Φερδινάνδος Tonnies και η Κοινωνιολογία
Author: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Format: pdf
Date: 1926
100. Turgot Anne Robert Jacques Baron d Aulne
Author: Βλάχος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 1927

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »